1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Handlingsprogram for samferdsel

Handlingsprogram for samferdsel er fylkeskommunens fireårsplan for oppfølging av målene i samferdselsplan 2016-2025.

Handlingsprogrammet rulleres årlig i forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens økonomiplan. Programmet behandles av hovedutvalg for samferdsel, fylkesutvalget og fylkestinget i desember hvert år.

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 vektlegger:

  • Videreføring av kollektivsatsingen
  • Innfartsparkering for sykkel og bil
  • Veivedlikehold noe nedgang
  • Kombinasjon av driftsmidler og investeringsmidler bidrar til at veistandarden opprettholdes
  • Fortsatt satsing på gang- og sykkelveier
  • Planleggingsmidler og -ressurser til tettstedene

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er produktet av bred medvirkning fra kommunene i Akershus, Ruter, Statens vegvesen region øst, Akershus kollektivterminaler og andre fagavdelinger i Akershus fylkeskommune. Kommunene ble tidlig i 2017 invitert til å komme med sine innspill til planlegging og prioriteringer, og deres innspill sammen med fagetatenes faglige vurderinger dannet grunnlaget for prioriteringene i handlingsprogrammet.

En av de store endringene i årets handlingsprogram er en ny kartløsning, som inneholder omtale av alle prosjekter som er foreslått prioritert i handlingsprogrammet.

I kartløsningen finner du både investeringsprosjekter for kommende periode på fylkesvei, planleggingsprosjekter inklusive tettstedsutvikling, kollektivterminaler som Akershus KollektivTerminaler forvalter, samt innfartsparkering som BaneNor bygger og fylkeskommunen finansierer.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet