1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Gang- og sykkelvei

I Nasjonal transportplan er det et mål å få flere til å gå og sykle fremfor å kjøre bil. I tillegg er gang- og sykkelveinettet også viktig for folkehelsen, ulike fritidsaktiviteter og reiselivet.

Store variasjoner i behov mellom kommunene

Statens vegvesen har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med de 22 kommunene i Akershus kartlagt informasjon om hvor stort behov det er for å etablere gang‐ og sykkelveier. Behovene varierer fra kommune til kommune. Noen kommuner har et godt utbygd gang‐ og sykkelveinett, mens andre har få gang‐ og sykkelveier. Dette henger som oftest sammen med hvor mange som bor i kommunene, og hvor mye trafikk det er på veiene.

Arbeidet videre

Med rapporten Trygging av skoleveger – Grunnlag for prioritering (pdf) foreligger et dokument som fylkespolitikerne har gitt seg selv et oppdrag om å følge opp. I Akershus er det omtrent 650 steder, som utgjør omtrent 1430 km, hvor det ikke er tilrettelagt eller ikke er tilfredsstillende tilrettelagt for gående og syklister. 

Se også oversikt over pågående og planlagte veiprosjekter i Akershus hos Statens vegvesen.

Sykkelstrategi 2015-2030

I 2015 vedtok fylkestinget en sykkelstrategi for Akershus for perioden 2015-2030 (pdf). Hovedmålet i sykkelstrategien er å øke sykkelandel fra dagens 3,5 prosent til 8 prosent, som er det nasjonale målet.

Sykkelstrategien består av fem hovedelementer:

  • Løfte frem sykkel, sykkelparkering og myke trafikanter som et viktig interesseområde i planbehandling og dialog med kommunene og andre aktører.
  • Bidra til økt bruk av sykkel gjennom kommunikasjon og aktivitetsskapende arbeid
  • Lokalisere skolebygg, regionale anlegg for idrett og friluftsliv og andre fylkeskommunale virksomheter slik at flest mulig kan gå og sykle.
  • Utvikle sammenhengende sykkelveinett lokalt og regionalt
  • Legge til rette for sykling fra dør til dør hele året

Les mer om sykkelstrategien her.

Drift og vedlikehold

Statens vegvesen har ansvar for drifts- og vedlikehold av fylkeskommunale sykkelveier. Henvendelser om dette rettes til Statens vegvesen.

Alle henvendelser om kommunale sykkelveier rettes til den enkelte kommune.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet