1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Samferdselsplanlegging

En av fylkeskommunens hovedoppgaver er samferdselsplanlegging. Fylkeskommunen må derfor samordne og se fylkesveier, kollektivtransport og tilrettelegging for syklende og gående i en større sammenheng.

Hvert år vedtar fylkestinget et handlingsprogram for samferdsel. Handlingsprogrammet gjelder for fire år, og det bygger på strategier, mål og prioriteringer i samferdselsplanen. Fylkestinget vedtar samferdselsplanen hvert fjerde år, og her vedtas også de målene og prioriteringene som skal gjelde for hele perioden.

Midler til samferdselsplanlegging

Fylkeskommunen har egne investeringsmidler og bompenger fra Oslopakke 3. Midlene brukes til investeringer og drift på fylkesveg og kollektivtrafikk. Oslopakke 3 har også sitt eget handlingsprogram for større investeringer, som store veg- og kollektivprosjekter, og en egen politisk styringsgruppe arbeider med å prioritere midler til dette.

Areal- og transportplan for Oslo og Akershus

Fylkeskommunen har sammen med Oslo utarbeidet en felles regional plan for areal og transport. Planen legger føringer for hvordan Akershus og Oslo planlegger og legger til rette for gående, syklende, kollektivtransport, privatbilisme og næringstransport.

Les mer om regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus

Føringer fra Nasjonal transportplan

Fylkeskommunen må også forholde seg til de styringssignalene som kommer fra nasjonalt nivå gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Strategier og mål som vedtas i NTP, legger også føringer for fylkeskommunens arbeid, og målene i fylkeskommunens samferdselsplan skal legge til rette for å oppnå de fastsatte målene i NTP.

Les mer om nasjonal tranportplan

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet