1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kollektivløsning på Nedre Romerike

Det skal etableres en effektiv, miljøvennlig og universelt utformet kollektivtransport med tilstrekkelig kapasitet i og mellom eksisterende og planlagte byer og tettsteder på Nedre Romerike, og til og fra Oslo.

Konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på nedre Romerike - hovedrapportDet er behov for å styrke kollektivtilbudet på Nedre Romerike (Lørenskog – Ahus – Lillestrøm – Kjeller), både internt i denne delen av bybåndet og mot Oslo og regionen for øvrig. Området har arealer med potensial for utvikling til bolig- og næringsformål, og potensialet vil forsterkes ytterligere med et forbedret kollektivtilbud.

Infrastrukturtiltak for kollektivløsninger i dette området er et prioritert tiltak i porteføljen i revidert avtale om Oslopakke 3 (baneløsninger Nedre Romerike). I revidert avtale om Oslopakke 3 (2017-2036) er det satt midler til baneløsning for Nedre Romerike basert på 50 prosent statlig bidrag. Staten har tatt høyde for å "utrede/planlegge bane/kollektivløsning for Nedre Romerike med tverrforbindelse til Groruddalen" i første del av NTP-perioden.

Konseptvalgutredning

Akershus fylkeskommune ga i januar 2016 Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for kollektivbetjening på Nedre Romerike. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening for området som er definert som «særlig innsatsområde for økt by og næringsutvikling på Nedre Romerike» i regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening av Lørenskog, Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller i et langsiktig perspektiv, både frem mot 2030 og videre mot 2060. Utredningen ble overlevert fra Ruter til Akershus fylkeskommune 21. juni 2017. 

Til grunn for vurderingen ligger en grundig behovsanalyse. Ruter har gjennomført utredningen i samarbeid med de statlige transportetatene og berørte kommuner. Ruter benyttet Sweco som konsulent for utarbeiding av utredningen.

Les utredningen her: Konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på nedre Romerike - hovedrapport

Den anbefalte løsningen er presentert i kortere rapport: Anbefalte konsept for kollektivtransport på Nedre Romerike - kortversjon.

Høring gjennomført høsten 2017

Konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike var på høring høsten 2017, med høringsfrist 21. desember 2017. Det kom inn høringsuttalelse fra 11 aktører. 

Les alle høringsuttalelsene her

Ekstern kvalitetssikring

KVU har blitt kvalitetssikret av ekstern konsulent Metier - Møreforsking, slik det fremgår av Finansdepartementets krav om ekstern kvalitetssikring fase 1 (KS1).

Les rapporten her.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet