Onsdag 25. april var det en enkel markering av at prosjektet har startet, med fylkesordfører Anette Solli, ordfører Lene Conradi, representanter fra Statens vegvesen og entreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS.

Fylkesordføreren Anette Solli snakket om viktigheten av å trygge skolevegene for de aller minste: - I tillegg til et mål om å trygge skoleveiene i Akershus innen 2024, er det vedtatt mål om å doble sykkelandelen i Akershus innen 2023. Tiltakene for å bedre skoleveiene kommer også syklister til gode, sa fylkesordfører Anette Solli.

- Ny gang- og sykkelveg lang fylkes­veg 167 Røykenveien er et etterlengtet prosjekt og vi synes det er hyggelig å markere at vi nå er i gang, sa avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen.

Langs Røykenveien skal det bygges 1130 meter gang- og sykkelveg parallelt med fylkesvegen, fra Marie Lilleseths vei til Røyken grense. Når den nye gang- og sykkelvegen står ferdig høsten 2019 vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg fra Asker sentrum til Røyken grense.

- Vi har startet anleggsarbeidene i nordenden av prosjektet. Den første tiden vil hovedsakelig gå med til forberedende arbeid, som rydding av vegetasjon, montere midlertidig rekkverk og gjerder, samt rigge brakker, maskiner og utstyr, sier byggeleder Marius Hope i Statens vegvesen.

Trafikkavvikling

Det er krevende når trafikken skal avvikles parallelt med anleggsarbeidet. For å opprettholde framkommeligheten blir det to kjørefelt. I noen tilfeller vil det være behov for å snevre inn til ett kjørefelt med lysreguleringer eller manuell trafikkdirigering. - Vi ber trafikantene respektere skilting og fartsgrensen, fortsetter Hope.

Det inngår i prosjektet

  • Ny gang- og sykkelvei
  • redusere og forbedre avkjørsler
  • støyskjermingstiltak
  • tilrettelegge for kollektivtrafikk
  • vann- og avløpsarbeider for Asker kommune
  • mindre tilpassinger av dagens vei

Markering av oppstart for naboer

-Når prosjektet har kommet ordentlig i gang, vil vi invitere naboer og berørte til anleggskontoret for å markere at prosjektet er i gang, sier Hope. Da blir det anledning til å stille spørsmål til Statens vegvesen og entreprenør.

Statens vegvesen utfører prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune med Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS som utførende entreprenør.