1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kollektivtransport

Akershus fylkeskommune tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport i Akershus, og kollektivtransport er en del av fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk.

Akershus fylkeskommune tilrettelegger og tilbyr kollektivtransport med buss og båt til befolkningen i Akershus. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Akershus. Arbeidet utføres av Ruter, som eies av fylkeskommunen sammen med Oslo kommune.

Fylkeskommunen har også ansvar for TT-transport (Transport for personer med nedsatt funksjonsevne), som er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan benytte kollektivtransport.

Utover å tilby kollektivtransport der folk bor og jobber, har fylkeskommunen en rolle som pådriver for regional utvikling. Planlegging og organisering av kollektivtrafikken er et viktig verktøy i denne sammenhengen.

Mål og utvikling for kollektivtransporten

Samferdselsplan for Akershus 2016 - 2025 er legger overordnede føringer for kollektivtransporten. Det overordnede målet er at trafikkveksten i skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. I forlengelsen av dette gjelder følgende strategier for kollektivtransport:

  • Utvikle et helhetlig transportsystem for Oslo og Akershus som bygger opp om regional struktur
  • Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som bidrar til gange og sykling, kollektivreiser og bykvalite
  • Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport

For å nå målet om at kollektivtransport skal ta veksten i motorisert transport er det satt følgende mål: Vekst i kollektivtrafikk skal samlet økes omtrent tre ganger befolkningsveksten, og følgelig 5 prosent årlig.

Besøk våre statistikk- og kartsider for mer utfyllende informasjon om befolkningsvekst.

Det ble i 2014 foretatt totalt 48,6 millioner reiser med regionbuss, 3,5 millioner reiser med båt, 28 millioner reiser med tog og 7 millioner reiser med flytog i Akershus i 2014.

Akershus har hatt en betydelig vekst i andel kollektivreiser siden 2000. Figuren under viser faktisk utvikling for kollektivtrafikken sammenlignet med målet om årlig vekst på 5 prosent.

Figuren viser også en økning i biltrafikken, men denne er lavere enn for kollektivtrafikken.

Utvikling i faktisk trafikkvekst i kollektivtrafikken og biltrafikken i Akershus i perioden 2000-2013, og mål for samlet kollektivtrafikkutvikling i regionen frem mot 2018.
Utvikling i faktisk trafikkvekst i kollektivtrafikken og biltrafikken i Akershus i perioden 2000-2013, og mål for samlet kollektivtrafikkutvikling i regionen frem mot 2018.

Helhetlig kollektivtilbud

Fylkeskommunen arbeider med å utvikle gode knutepunkt, slik at det skal være enkelt og fleksibelt å benytte kollektivtransport. Dette er en sentral del i oppfølgingen av Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus. En viktig del av det helhetlige kollektivtilbudet er å legge til rette for innfartsparkering, slik at mennesker som bor et stykke unna kollektivknutepunkt også kan ta i bruk kollektivtilbudet. Les mer om våre planer for innfartsparkering og knutepunktutvikling.

Økonomi og finansiering

Kollektivtransport er et prioritert område for fylkeskommunen, og utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader.                                                                  

Hoveddelen av midlene til kollektiv brukes til drift av kollektivtrafikken. Hvorav driftstilskudd til Ruter AS utgjør mest. I 2015 bevilget fylkestinget 773,2 mill. kr i ordinært driftstilskudd til Ruter. Det settes også av midler til ulike investeringstiltak som omhandler kollektiv. Dette inkluderer blant annet Kolsåsbanen, Fornebubanen og Kollektivløsning Ahus. Les mer om våre samarbeidsprosjekter her.

Kollektivtransport er et prioritert område for fylkeskommunen, og utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet