1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regional planstrategi

Hva er de viktigste utfordringene og hvilke planer trenger vi for å møte utfordringene? Dette er kjernen i arbeidet med regional planstrategi for Akershus.

I henhold til plan- og bygningsloven skal en regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting.

Den gjeldende regionale planstrategien for perioden 2017-2020 ble vedtatt i fylkestinget 19. november 2016.

Den regionale planstrategien fastsetter hvilke regionale planer som skal utarbeides eller revideres i perioden 2017-2020. Prioriteringen av planarbeid er basert på regionale utviklingstrekk og utfordringer i Akershussamfunnet, eksisterende planarbeid, og på innspill fra statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Politikkområder som følges opp i regional planstrategi

Planstrategien for Akershus trekker fram utdanning og kunnskap sett i sammenheng med næringsutvikling som et viktig tema der det er behov for videre planarbeid.

Planstrategien peker på at den store innflyttingen fra inn- og utland til Akershus krever et fokus på mangfold og inkluderingGode og attraktive byer og tettsteder med et mangfold av aktivitetstilbud og møteplasser blir viktige temaer for videre planarbeid i regionen.

Behovet for en tydelig klima- og energipolitikk trekkes fram som et annet prioritert tema. Energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen nevnes som sentrale temaer for framtidig planlegging.

Areal og transport et prioritert tema. En egen felles regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt høsten 2015.

For å nå målene i de regionale planene er det av stor betydning at fylket har fokus på å følge opp handlingsprogrammet i de regionale planene. Oppfølgingen skjer i samarbeid med aktører i ulike regionale partnerskap.

Regional planstrategi for 2017-2020 vil prioritere følgende planarbeid:

  1. Samarbeid om oppfølging av regionale planer som allerede er vedtatt
  2. Gjennomføring og ferdigstilling av pågående planprosesser
  3. Det igangsettes ingen nye regionale planer utover det planbehovet som ble identifisert i regional planstrategi 2013-2016
  4. Folkehelse og integrering er overgripende tema som skal følges opp i alle regionale planer.
  5. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal legge føringer for andre regionale planer.

Planprosessen - hvordan lages en regional plan?

Arbeidet med en regional plan starter med å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er en beskrivelse av hva planen skal omhandle og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet