1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Regional planstrategi

Hva er de viktigste utfordringene og hvilke planer trenger vi for å møte utfordringene? Dette er kjernen i arbeidet med regional planstrategi for Akershus.

I henhold til plan- og bygningsloven skal en regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting.

Den gjeldende regionale planstrategien for perioden 2017-2020 ble vedtatt i fylkestinget 19. november 2016.

Den regionale planstrategien fastsetter hvilke regionale planer som skal utarbeides eller revideres i perioden 2017-2020. Prioriteringen av planarbeid er basert på regionale utviklingstrekk og utfordringer i Akershussamfunnet, eksisterende planarbeid, og på innspill fra statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Politikkområder som følges opp i regional planstrategi

Planstrategien for Akershus trekker fram utdanning og kunnskap sett i sammenheng med næringsutvikling som et viktig tema der det er behov for videre planarbeid.

Planstrategien peker på at den store innflyttingen fra inn- og utland til Akershus krever et fokus på mangfold og inkluderingGode og attraktive byer og tettsteder med et mangfold av aktivitetstilbud og møteplasser blir viktige temaer for videre planarbeid i regionen.

Behovet for en tydelig klima- og energipolitikk trekkes fram som et annet prioritert tema. Energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen nevnes som sentrale temaer for framtidig planlegging.

Areal og transport et prioritert tema. En egen felles regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt høsten 2015.

For å nå målene i de regionale planene er det av stor betydning at fylket har fokus på å følge opp handlingsprogrammet i de regionale planene. Oppfølgingen skjer i samarbeid med aktører i ulike regionale partnerskap.

Regional planstrategi for 2017-2020 vil prioritere følgende planarbeid:

  1. Samarbeid om oppfølging av regionale planer som allerede er vedtatt
  2. Gjennomføring og ferdigstilling av pågående planprosesser
  3. Det igangsettes ingen nye regionale planer utover det planbehovet som ble identifisert i regional planstrategi 2013-2016
  4. Folkehelse og integrering er overgripende tema som skal følges opp i alle regionale planer.
  5. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal legge føringer for andre regionale planer.

Planprosessen - hvordan lages en regional plan?

Arbeidet med en regional plan starter med å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er en beskrivelse av hva planen skal omhandle og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet