1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Fag- og svenneprøve

Fagprøven og svenneprøven er avslutningen av to år i skole og to år i bedrift for lærlinger. Praksiskandidater kan ta prøven på bakgrunn av lang og allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn ordinær læretid.

Fagprøven og svenneprøven skal normalt gjennomføres før utløpet av læretida, men ikke tidligere enn tre måneder før læretida er over. Praksiskandidater er ansvarlig for å melde seg opp selv.

Info om oppmelding og gjennomføring av prøven

For lærlinger

Det er bedriften som er ansvarlig for å melde opp lærlingen til fag- eller svenneprøven. Bedriften skal gjøre dette senest to måneder før læretiden løper ut. Oppmeldingen kan sendes inn via Vigo bedrift, eller oppmeldingskjema:

Skjema for oppmelding til fag- eller svenneprøve for lærlinger.

For praksiskandidater

Praksiskandidater må selv melde seg opp til fag- eller svenneprøven. Praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen i faget før de kan melde seg opp.

Elektronisk oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Tilrettelegging

Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som har behov for tilrettelegging under prøven, kan få lagt til rette for dette.

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging av fagprøve/svenneprøve og kompetanseprøve

[-]

Prøvenemnda har ansvar for planlegging og gjennomføring av fag-/svenneprøven i fylkeskommunens regi. Prøvenemnda skal bestå av minst to medlemmer, og de skal normalt ikke være ansatt i den bedriften der du har fått opplæringen. Lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. 

Prøvenemndsmedlemmene vil være til stede ved prøvestart-/slutt, og ett eller flere av medlemmene vil også besøke deg underveis i prøveperioden.

Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves, og arbeidsoppgavene skal fylle kravene til faglig kompetanse.

Oppgaven til fag- eller svenneprøven skal inneholde:

 1. planlegging av arbeidet og begrunnelse for de løsningene som er valgt.
 2. gjennomføring av et faglig arbeid
 3. vurdering av eget prøvearbeid
 4. dokumentasjon av eget prøvearbeid

[-]

Hovedregelen er at prøven skal avlegges i den lærebedriften der du har hatt hoveddelen av opplæringen. Prøven skal tilpasses virksomheten i bedriften. I noen fag er det vanlig å avlegge prøven på prøvestasjon. Prøvenemnda skal godkjenne prøvestedet. I enkelte tilfeller kan fylkeskommunen, i samarbeid med prøvenemnda, bestemme at prøven skal avlegges et annet sted.

Fag-/svenneprøven skal som hovedregel gjennomføres ved slutten av læretiden, og normalt senest innen to måneder fra læretidens slutt. Prøvenemnda og bedriften avtaler tidspunkt for avleggelse av prøven som du videre vil informeres om.

[-]

Du kan bruke de hjelpemidlene du har benyttet deg av i løpet av læretiden.

Du har også rett på eventuelle tilretteleggingstiltak som er innvilget dersom det er søkt om særskilt tilrettelegging av prøven.

[-]

Prøvens lengde framgår av læreplanen for faget. Tidsrammen varierer fra lærefag til lærefag. Denne tidsrammen kan ikke deles opp.

[-]

Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått». Karakteren skal gi uttrykk for hvilken grad av måloppnåelse kandidaten har nådd. En objektiv og rettferdig vurdering krever at nemnda:

 • vurderer kompetansen i lys av kompetansemålene i læreplanen for faget. Vurderingsgrunnlaget skal være i tråd med læreplanen.
 • har utarbeidet et eget grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid med fag- og svenneprøven. Vurderingsgrunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten.
 • har skaffet seg tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kandidatens kompetanse. Det innebærer at den må innhente dokumentasjon fra alle vesentlige sider av prøven.
 • innhente dokumentasjon som kan være skriftlig eller innhentet ved observasjon, gjennom bilder, videopptak eller i samtale.
 • vurdere kandidatens kompetanse, det vil si evne til å løse en kompleks/sammensatt oppgave under prøven.

[-]

For lærlinger

Du har rett til å melde deg opp til en ny prøve. Dette bør helst gjøres innen seks måneder. Arbeidsavtalen kan bli forlenget. Det blir i så fall en frivillig avtale mellom lærebedriften din og deg. Du må selv ta dette opp med lærebedriften.

Dersom du stryker på prøven for andre gang, må du melde deg opp til ny prøve som praksiskandidat. Du må da opparbeide deg ett år mer arbeidspraksis etter endt læretid.

For praksiskandidater

Du må vente i seks måneder før du kan melde deg opp til ny prøve. Du må sende inn ny oppmelding til fylkeskommunen.

[-]

Du kan kun klage på resultatet dersom du får karakteren «ikke bestått».

Kandidaten kan klage på to grunnlag:

 1. Prøvenemndas faglige vurdering
 2. Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen.

Skjema for klage på ikke bestått fag- eller svenneprøve

 

[-]

Hva skjer etter prøven

På slutten av prøven vil prøvenemnda gi deg muntlig beskjed om resultatet på prøven. Prøvenemnda sender resultatet til fylkeskommunen, og du vil motta dokumentasjon i posten etter læretiden er fullført.

Før du kan motta vitnemål og fag-/svennebrev, må alle relevante fag og eksamener være bestått og læretiden fullført. Ved ikke bestått i inntil to fellesfag, vil du motta et midlertidig kompetansebevis og du må bestå fagene innen to år etter avlagt prøve.

 

Utdeling av fagbrev og svennebrev

På grunn av fylkessammenslåingen til Viken, vil det ikke bli fag- og svennebrevutdeling våren 2020.

Frem til 1. januar 2020 kan fag- og svennebrev bestilles via vår nettside, www.akershus.no/fs-bestilling.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet