1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Nytt skoleadministrativt system i alle landets fylkeskommuner

Visma InSchool (tidligere Visma flyt skole) er det nye skoleadministrative systemet som skal innføres i alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. To videregående skoler i både Akershus og Telemark piloterer det nye systemet. Skolene i Akershus skal etter planen ta i bruk systemet fra januar 2019.

Hvorfor nytt system?

Visma InSchool (VIS) skal legge til rette for å møte den videregående skolen sine framtidige behov.

 • Målet med VIS er å fornye og forbedre arbeidsdagen til elever, foresatte, lærere og skoleadministrasjonen.
 • VIS er en digitalisering av framtidens skoleadministrasjon - og gir mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt.
 • VIS skal redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter.
 • VIS vil gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på.
 • Fylkeskommunene søker å standardisere arbeidsprosesser i skoleadministrasjonen for å kunne ta i bruk felles løsninger over hele landet.

 

I 2009 vedtok Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) å vurdere anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Kartleggingen viste at de skoleadministrative systemene som var i bruk i de ulike fylkeskommunene bygget på foreldede tekniske plattformer, som ikke kunne tilfredsstille framtidens behov.

For å løse dette gikk fylkeskommunene og Oslo kommune inn i et samarbeid og stiftet Vigo interkommunale selskap (Vigo IKS), som fikk i oppgave å innføre et felles skoleadministrativt system for alle videregående skoler i landet.

I 2012 satte Vigo IKS i gang anskaffelsesprosessen for nytt nasjonalt skoleadministrativt system. Akershus fylkeskommune deltok både i utviklingen av kravspesifikasjonen og dialogfasen med ulike tilbydere.

I slutten av 2013 ble kontrakten for utvikling og drift av nytt skoleadministrativt system signert av Vigo IKS. Vinneren av anbudskonkurransen var IT-selskapet Visma. Det nye skoleadministrative systemet fikk navnet Visma Flyt Skole (VFS).

I februar 2014 etablerte Akershus fylkeskommune sitt lokale innføringsprosjekt (LIP-Akershus). Det lokale innføringsprosjektet er ansvarlig for innføringen av systemet i de videregående skolene, opplæring og integrasjoner mot fylkeskommunen sine andre systemer.

I januar 2018 ble det nye systemet satt i drift og fire pilotskoler tok i bruk systemet. Systemet byttet også navn til Visma InSchool (VIS).

 

[-]

VIS-prosjektet eies av Vigo IKS, involverer alle landets fylkeskommuner og er organisert i tre ulike prosjekt:

 • Sentralt mottaksprosjekt (SMP) ivaretar alle fylkeskommunenes behov når det gjelder kvalitetskrav, testing og godkjenning av IT-systemet.
 • Lokalt Innførings Prosjekt (LIP) er den enkelte fylkeskommunes eget innføringsprosjekt, som er ansvarlig for lokale integrasjoner, konvertering og migrering, opplæring og gevinstrealisering.
 • Leveranseprosjektet (LP) er leverandøren Visma sitt utviklingsprosjekt av selve IT-systemet Visma InSchool (VIS).

VIS Viken

I tillegg til at Akershus fylkeskommune har pilotert VIS gjennom 2018 er LIP-Akershus omorganisert og lagt under Viken.

Slik blir VIS Viken

Det Lokale innføringsprosjektet i Akershus (LIP AFK) har i pilotfasen vært et selvstendig innføringsprosjekt for Akershus organisert under AVO. I forbindelse med Vikensammenslåingen er Det lokale innføringsprosjektet i Akershus nå organisert som en arbeidsgruppe under VIS i Viken. Styringsgruppen i LIP Akershus er lagt ned, men John Arve Eide, fylkesdirektør videregående opplæring (AVO) er fremdeles prosjekteier i Akershus. VIS Viken er organisert i en styringsgruppe, referansegruppe og en prosjektgruppe. Den tidligere prosjektgruppen i VIS Akershus består som før, men fungerer som en arbeidsgruppe for innføringen i Akershus. Buskerud og Østfold som ruller ut i 2020 vil ha tilsvarende arbeidsgrupper som kan hente erfaringer fra Akershus.

[-]

Akershus og Telemark fylkeskommuner har på vegne av landets fylkeskommuner tatt på seg å pilotere det nye skoleadministrative systemet VIS. 15. januar 2018 startet piloten av Visma InSchool opp.

Piloten skal innhente erfaringer med å ta i bruk et nytt system og nye arbeidsprosesser før systemet rulles ut i stor skala. Fra Akershus vil to pilotskoler benytte og teste det nye systemet gjennom hele 2018; Mailand videregående skole og Eidsvoll videregående skole. Fra Telemark fylkeskommune er Bamble pilotskole.

Underveis i piloteringen vil prosjektet dele informasjon og anbefalinger fra pilotskolene som kan være til hjelp for de skoler som skal ta i bruk systemet senere.

Dette piloterer VIS-Akershus

 • Opplæringskonseptet til VIS, vi tar i bruk og evaluerer opplæringsvideoer, webinarer og klasseromsundervisning.
 • Stillingsplanlegging for lærerne i skoleåret 2018-2019.
 • Oppstart og gjennomføring av skoleåret i VIS.
 • Brukerstøtte og support, vi rapporterer feil og mangler og gir innspill til forbedringer.
 • Funksjonalitet, vi gir innspill til forbedringer.
 • Nye roller som følger av nytt system.
 • Integrasjoner med sentrale systemer i fylkeskommunen.

[-]

I Akershus fylkeskommune definerer vi VIS-prosjektet som et organisasjonsutviklings-prosjekt, ikke bare som et IT-prosjekt. I dette ligger vi at innføringen av det nye systemet vil gi nye arbeidsprosesser for både lærere, ansatte, skoleledere og skoleeier. Det innebærer at medarbeiderne både i fylkesadministrasjonen og på skolene må jobbe på nye måter.

LIP-Akershus har analysert arbeidsprosessene og ressursbruken knyttet til dagens arbeidsflyt og sammenlignet disse med arbeidsprosesser i VIS-systemet. Noen arbeidsprosesser bortfaller og andre endres. Dette vil medføre gevinster i form av spart tid. Gevinstene skal ikke tas ut i form av økonomiske innsparinger, men gi mer tid til pedagogiske aktiviteter. 

Akershus skal i framtiden fortsatt levere god kvalitet til en stadig voksende gruppe elever.

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet