1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Visma In School - Nytt skoleadministrativt system

Det nye skoleadministrative systemet Visma In School (VIS) innføres i Akershus fylkeskommune høsten 2019.

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å gå til skolens VIS-side

   

Hvorfor nytt system?

Visma InSchool (VIS) skal legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov.

 • Målet med VIS er å fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen.
 • VIS legger til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet.
 • VIS er en digitalisering av framtidens skoleadministrasjon - og gir mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt.
 • VIS skal redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter.
 • VIS vil gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på.

Hvor brukes systemet?

Visma InSchool skal innføres i alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. Høsten 2019 innføres systemet for de videregående skolene i Akershus.

I 2009 vedtok Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) å vurdere anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Kartleggingen viste at de skoleadministrative systemene som var i bruk i de ulike fylkeskommunene bygget på foreldede tekniske plattformer, som ikke kunne tilfredsstille framtidens behov.

For å løse dette gikk fylkeskommunene og Oslo kommune inn i et samarbeid og stiftet Vigo interkommunale selskap (Vigo IKS), som fikk i oppgave å innføre et felles skoleadministrativt system for alle videregående skoler i landet.

I 2012 satte Vigo IKS i gang anskaffelsesprosessen for nytt nasjonalt skoleadministrativt system. Akershus fylkeskommune deltok både i utviklingen av kravspesifikasjonen og dialogfasen med ulike tilbydere.

I slutten av 2013 ble kontrakten for utvikling og drift av nytt skoleadministrativt system signert av Vigo IKS. Vinneren av anbudskonkurransen var IT-selskapet Visma. Det nye skoleadministrative systemet fikk navnet Visma Flyt Skole (VFS).

I februar 2014 etablerte Akershus fylkeskommune sitt lokale innføringsprosjekt (LIP-Akershus). Det lokale innføringsprosjektet er ansvarlig for innføringen av systemet i de videregående skolene, opplæring, konvertering av elevdata og integrasjoner mot fylkeskommunen sine andre systemer.

I januar 2018 tok fire pilotskoler i bruk systemet. Systemet byttet også navn til Visma InSchool (VIS). Fra januar 2019 startet opplæringen og utrullingen for alle videregående skoler i Akershus.

 

[-]

VIS-prosjektet eies av Vigo IKS, involverer alle landets fylkeskommuner og er organisert i tre ulike prosjekt:

 • Sentralt mottaksprosjekt (SMP) ivaretar alle fylkeskommunenes behov når det gjelder kvalitetskrav, testing og godkjenning av IT-systemet.
 • Lokalt Innførings Prosjekt (LIP) er den enkelte fylkeskommunes eget innføringsprosjekt, som er ansvarlig for lokale integrasjoner, konvertering og migrering, opplæring og gevinstrealisering.
 • Leveranseprosjektet (LP) er leverandøren Visma sitt utviklingsprosjekt av selve IT-systemet Visma InSchool (VIS).

Organisering av det nye prosjektet

VIS Viken

I tillegg til at Akershus fylkeskommune har pilotert VIS gjennom 2018 er LIP-Akershus lagt under styringsgruppen i Viken.

Slik blir VIS Viken

Det Lokale innføringsprosjektet i Akershus (LIP AFK) har i pilot- og forberedelsesfasen vært  et prosjekt for Akershus fylkeskommune ledet av fylkesdirektør for videregående opplæring John Arve Eide, som er prosjekteier. I forbindelse med etableringen av Viken, arbeider innføringsprosjektene i Østfold, Buskerud og Akershus sammen om utrullingen av VIS i Viken.  

VIS Viken er organisert i en styringsgruppe, referansegruppe og en prosjektgruppe. Den tidligere prosjektgruppen i VIS Akershus består som før, og arbeider med forberedelsene for innføringen i Akershus og Viken. Buskerud og Østfold som ruller ut systemet i 2020 vil hente erfaringer fra Akershus.

[-]

Akershus og Telemark fylkeskommuner har på vegne av landets fylkeskommuner tatt på seg å pilotere det nye skoleadministrative systemet VIS. 15. januar 2018 startet piloten av Visma InSchool opp med opplæring i systemet.

Piloten har innhentet erfaringer med å ta i bruk et nytt system og nye arbeidsprosesser for å forberede systemet for å rulles ut i stor skala. Fra Akershus har to pilotskoler benyttet og testet det nye systemet gjennom hele 2018; Mailand videregående skole og Eidsvoll videregående skole. Piloten er redefinert og nedskalert noe men fortsetter inn i første halvår 2019.

Underveis i piloteringen har prosjektet i Akershus delt informasjon og anbefalinger med de andre fylkene som skal ta i bruk systemet gjennom utrullings-perioden 2019-2021. 

Dette har vært pilotert av VIS-Akershus

 • Opplæringskonseptet til VIS, vi tar i bruk og evaluerer opplæringsvideoer, webinarer og

 • Stillingsplanlegging for lærerne i skoleåret 2018-2019.

 • Oppstart og gjennomføring av skoleåret i VIS

 • Timeplanlegging

 • Brukerstøtte og support, vi har rapportert feil og mangler og gitt innspill til

 • Nye roller som følger av nytt

 • Integrasjoner med sentrale systemer 

På Eidsvoll og Mailand piloterer skolens lærere, gjennom skoleåret 2018/2019, blant annet følgende funksjonalitet:

 • føring av fravær og karakterer

 • registrering av orden og adferd

 • å sende ut varsel

 • underveisvurdering

 • maler og notater i VIS

 • prosess for vikarhåndtering

Det planlegges pilotering av eksamen med eksamenstrekk, sensoravlønning og fagdokumentasjons-funksjonalitet i juni 2019 etter ferdigstilling av R3.3.

[-]

I Akershus fylkeskommune definerer vi VIS-prosjektet som et organisasjonsutviklings-prosjekt, ikke bare et IT-prosjekt. I dette ligger vi at innføringen av det nye systemet vil gi nye arbeidsprosesser for både lærere, ansatte, skoleledere og skoleeier. Det innebærer at medarbeiderne både i fylkesadministrasjonen og på skolene må jobbe på nye måter.

LIP-Akershus har analysert arbeidsprosessene og ressursbruken knyttet til dagens arbeidsflyt og sammenlignet disse med arbeidsprosesser i VIS-systemet. Noen arbeidsprosesser bortfaller og andre endres. Dette vil medføre gevinster i form av spart tid. Gevinstene skal ikke tas ut i form av økonomiske innsparinger, men gi mer tid til pedagogiske aktiviteter.

Akershus skal i framtiden fortsatt levere god kvalitet til en stadig voksende gruppe elever.

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet