1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skolestruktur frem mot 2030

Det er behov for drøyt 4000 nye elevplasser i videregående opplæring fram mot 2027. Akershus fylkeskommune utarbeider en plan for utbygging av flere elevplasser i Akershus. Planen inneholder også en fremtidig skolestruktur ved alle de videregående skolene i Akershus.

Behov for nye og større skoler

Akershus fylke står foran en stor befolkningsvekst, og nye prognoser utarbeidet av Akershus fylkeskommune viser at det kan bli 185 000 flere innbyggere i fylket innen 2030. Fylkestinget har vedtatt at skolestrukturen må vurderes på ny sett i lys av den sterke elevtallsveksten.

Planen Skolestruktur frem mot 2030 legger vekt på å bygge videregående skoler ut nær trafikale knutepunkt i områder med sterk vekst. Utbyggingen vil slik bidra til by- og tettstedsutvikling i Akershus og en helhetlig samfunnsutvikling. Det er også et ønske om et sterkere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunene og kompetanse- og næringsmiljøer i delregionene.

900 nye elevplasser i Follo

I Follo er det behov for etablering av ca 900 elevplasser fram til 2027, Det planlegges for ny skole i Ski sentrum, som skal stå ferdig til skolestart i 2021. Eksisterende elevplasser ved Drømtorp videregående skole foreslås integrert i den nye skolen. Skolen planlegges for 1000-1100 elevplasser.

Det skal også etableres 300 nye elevplasser i Ås. Et alternativ er utvidelse av Ås videregående skole. Det er også igangsatt et prosjekt for å etablere et systematisk samarbeid med fagmiljøet i universitets- og forskningsmiljøet på NMBU.

1700 elevplasser på Romerike

På Romerike vil det være behov for ca 1700 elevplasser, hvorav 600 nye elevplasser for Øvre Romerike og ca 1100 på Nedre Romerike. Her vil det bli planlagt for utvidelse av Skedsmo, Lørenskog og Sørumsand videregående skoler. Ny skole på Jessheim vil stå klart til skolestart i 2017, med 1500 elevplasser. Skolen planlegges for ytterlige utvidelse i 2024.

1400 elevplasser i Asker og Bærum

I Asker og Bærum vil det være behov for ca 1400 elevplasser i perioden. Her kartlegges mulighetene for rehabilitering og riving/nybygg på Rud videregående skole, med økning i elevplasser i forhold til dagens skole. Det skal legges vekt på samarbeid med næringslivet og Bærum kommune, og satsing på et yrkesfagløft i regionen. Skolen planlegges også til å være en yrkesarena som gir ungdomsskoleelever mulighet for kunnskap om framtidige utdanningsløp.

Utbyggingen av Fornebu forventes å gi en stor befolkningsvekst. Det planlegges å bygge en ny skole på Fornebu med ferdigstillelse i 2021-22. Detaljregulering av egen tomt er igangsatt. Også andre alternativer vil bli utredet. Samarbeidsmuligheter med Bærum kommune innen skole, kultur og idrett skal kartlegges, og et tettere samarbeid med næringslivet skal også utredes.

Videre jobbes det med en utvidelse av Eikeli videregående skole. I Asker utredes etablering av ny idrettshall, før det tas stilling til om og hvor utvidelse av elevkapasiteten skal gjennomføres.

Behovet for nytt idretts- og kroppsøvingsbygg skal kartlegges. Dette skal ses i sammenheng med arbeidet med regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030.

Når det bygges nye bygg skal det vektlegges at rom som er spesielt interessante for kommuner og frivillige organisasjoner å leie utenom skoletiden, plasseres slik at utleie blir praktisk gjennomførbart. Dette gjelder for eksempel rom for musikk, dans og drama.

Organisering og tidsplan

Arbeidet med prosjektet Skolestruktur frem mot 2030 er delt i to faser:

Fase 1: Behov for elevplasser og utbyggingsstrategier

Behov for etablering av elevplasser, skolebruksanalyse, volum og størrelse på skolene og forslag til utbygginger og ombygginger. Dette omfatter både utvidelser av eksisterende skoler og etablering av nye skoler. Utbyggingene er sett i sammenheng med vekst i kommunene, trafikale knutepunkt, by og tettstedsutvikling og muligheter for samarbeid med kompetansemiljøer. Her er delregionale muligheter vektlagt.

Behovet for antall plasser og hovedprinsippene for utbygging av flere elevplasser skal legges til grunn for videre planlegging. Fylkestinget vedtok dette grunnlaget 15.12 2014.

Fase 2: Kompetansebehov og tilbudsstruktur

Arbeidslivets kompetansebehov er i stadig endring. Yrker kommer og går. Demografi og innflytting forsterker det kontinuerlige endringsbehovet i utdanningssystemet. Dette må ivaretas samtidig som tilbudet ved skolene må være forutsigbare, robuste og langsiktige.

Elevenes preferanser må veies opp mot kompetansebehov. Bredde vs spissing av tilbud ved den enkelte skole må vurderes. Det må utvikles klare temaprofiler ved skolene, og tilbudsstruktur må ses i et videre utdanningsløp. Dette omfatter 13-årig løp, høyere utdanning, tertiærutdanning, voksenopplæring m.m.

Fase 2 med forslag til tilbudsstruktur ble fremmet i desember 2015, og skal behandles politisk i februar 2016. Les hele saksfremlegget her (pdf).

Prosjekter i skolestrukturprosjektet

3D-bilde av nybygg og eksisterende skolebygg fra utsiden.

Eikeli videregående skole – utbygging og ombygging av skole (25123)

14.06.2017

Les hele artikkelen

Slik kan den fremtidige skolen se ut.

Fornebu videregående skole – ny skole (24502)

13.06.2017

Les hele artikkelen

Rud videregående skole.

Rud videregående skole – ombygging og nytt skolebygg (22264)

13.06.2017

Les hele artikkelen

Illustrasjon: Slik kan en ny videregående skole i Ski se ut (mulighetsstudie alt. 3C). Fra torvet foran Rådhuset.

Ny videregående skole i Ski (13006)

13.06.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet