1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Leverte gode resultater i 2017

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene finner du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2017.

Beste resultat siden 1994 på fullført og bestått

Skoleåret 2017-18 hadde fylkeskommunen 21 893 elever og ca. 3 200 lærere. Ved utgangen av 2017 hadde fylkeskommunen ansvar for 2 909 lærlinger i bedrifter. Andelen som fullførte og besto økte fra 86,0 prosent i 2015-16 til 86,5 prosent i 2016-17. Dette er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994.

-Arbeidsmarkedet trenger alle typer kompetanse, og det er behov for flere med yrkeskompetanse. Det er viktig for oss å tilby en videregående opplæring av høy kvalitet og at flest mulig elever og lærlinger fullfører og består. Her er vi ledende nasjonalt, sier fylkesordfører Anette Solli.

Kollektivvekst og vedlikehold på fylkesveiene

Ruter kan vise til totalt 371 millioner reiser i Oslo og Akershus i 2017. I Akershus har det vært en vekst i antall påstigninger på 5,3 prosent i 2017. Ca. 59 millioner reiser ble foretatt med regionbuss i Akershus. 

-Dette er en vesentlig økning og kan ses i sammenheng med styrking av busstilbudet i regionen. Satsingen på kollektivtransport demper veksten i biltrafikken, gir bedre miljø og fornøyde kunder. Vi må fortsette arbeidet for bedre kapasitet og framkommelighet i kollektivtrafikken, og legge til rette for å velge alternativer til bilen der det er mulig, sier Anette Solli.

Innhenting av vedlikeholdsetterslepet på gang- og sykkelveiene har vært et prioritert område i 2017. Det ble i 2017 reasfaltert 19,8 km gang- og sykkelvei i Akershus, og det ble asfaltert 190 km fylkesvei. Flere gang- og sykkelveiprosjekter ble startet i 2017, med fullføring i 2018 og 2019.

- Akershus fylkeskommune har bevilget betydelige midler til bedre dekke og oppgradering av fylkesveiene for våre innbyggere de siste årene, påpeker Anette Solli.

Mange får tilbud om tannhelsetjenester

Det ble i 2017 behandlet i alt 100 300 pasienter i de prioriterte gruppene. I Akershus er litt over 80 prosent av 5-åringer uten hull, og det er litt under landsgjennomsnittet. Tannhelsen for 12- og 18-åringer i Akershus er blant de beste i landet.

Næring, klima, kultur og folkehelse

I 2017 utarbeidet Akershus fylkeskommune sin første bærekraftrapport. Den utgjør et første skritt i arbeidet med å følge klimapolitiske mål. Bærekraftrapportens klimaregnskap viser status for klimagassutslippene for fylkeskommunens ansvars- og tjenesteområder, og for arbeidet med å redusere utslipp.

Akershus har en høy aktivitet innen næringsutvikling og innovasjon, og fylkeskommunen er en pådriver for å innføre miljøvennlige transportløsninger.

Kulturplan for Akershus angir hvordan Akershus fylkeskommune skal bruke sine ressurser på kunst- og kulturfeltet, med følgende satsingsområder; Et inkluderende kulturliv, barn og unge, talentutvikling og kulturnæringer.

Store behov

Akershus fylkeskommune brukte over 8 milliarder kroner på tjenesteområdene i 2017. Av dette ble 84 prosent brukt til videregående opplæring, kollektivtrafikk og fylkesveier. Investeringene har vært på ca. 1,7 milliarder kroner, herav 535 millioner kroner innenfor samferdsel og 1 060 millioner kroner innenfor utdanning.

- Akershus fylkeskommune fikk et godt økonomisk resultat for 2017, og vi hadde også veldig bra måloppnåelse. Dette er et godt grunnlag å ta med inn i Viken fylkeskommune, som trer i funksjon 1.1.2020, sier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Årsrapporten ble behandlet i fylkestinget 14. mai. Se opptak av behandlingen i web-TV.

Dette er et godt grunnlag å ta med inn i Viken fylkeskommune, som trer i funksjon 1.1.2020,

Fylkesrådmann Tron Bamrud.

Les flere artikler

Utkast til byvekstavtale er klar for videre politisk behandling. Fra venstre: Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Lars Jacob Hiim, statssekretær i  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anders B. Werp, statssekretær i  Samferdselsdepartementet, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

Oslo og Akershus får byvekstavtale

26.06.2019

Les hele artikkelen

Under seminaret ble det guidet vandring langs Hovinbekken fra Tennisdammen på Hasle og ned til Ensjø. Deltagerne fikk se mange gode eksempler på hvordan selv små vannspeil kan berike et område.

Delte kunnskap om gode løsninger for overvannshåndtering

07.06.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet