1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Graving av høyspentkabel i Sørum

Våren 2018 ble det foretatt graving av høyspentkabel langs deler av fv 251 Morkvegen, fv 171 Blakervegen, fv175 Fjukvegen og Husmovegen i Sørum kommune.

Det undersøkte området

Registreringsområdet ligger i et jordbrukslandskap 5-8 kilometer øst for Glomma og Sørumsand i Sørum kommune. I hovedsak går traseen over dyrket mark parallelt med vei, men deler går i skog. Tiltaket ligger i et ravinelandskap som varierer med store flate platå med bratte skråninger ned mot bekkefar, og bølgete og flatt landskap. Midt i planområdet deler elveløpet Sloråa seg ved Bruvoll og renner vestover mot Glomma som Fossåa og sørover som Kauserudåa.  

Kulturminner i nærområdet

Kabeltraseen går langs Blakervegen, et veifar som vises på kart fra 1806. Veien går fra planområdet og mot nordvest og Blaker middelalderkirkested, og forsvarsanlegget Blaker skanse, som ble anlagt mot slutten av 1600-tallet. Rundt Blaker og nabogårdene Foss og Huseby, ca. 1-2 kilometer nord for planområdet, er det kjent et høyt antall kulturminner fra jernalder. I dette området er det registrert og utgravd et høyt antall gravminner og flere lokaliteter med bosetningsspor fra jernalder under dyrket mark. Det er også funnet et høyt antall metallgjenstander fra metallsøking på jordene.  

Nært kabeltraseen er det flere kjent funn, deriblant funnsted av en skafthullsøks fra yngre steinalder gravminner og kokegroplokaliteter fra jernalder, et fangstanlegg og en hulveitrasé fra førreformatorisk tid.

Funn

Det ble registrert en kullholdig nedgraving fylt med biter av jern fra eldre jernalder ved sjakting under dyrket mark på gården Fjuk. Nedgravingen er tolket som en mulig lagringsgrop for jern, og den kullholdige fyllmassen kan peke på at det har foregått omsmiing eller reparasjoner i området. Nedgravningen ble datert til førromersk jernalder (perioden 500 -0 f. Kr).

En tidligere kjent gravhaug på Mo ble kontrollregistrert og målt inn på nytt. En tidligere kjent haug på gården Haug ble også undersøkt. Undersøkelsen avkreftet at haugen er et kulturminne, og vernestatusen ble endret til ikke fredet. 

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet