1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Blaker kirkegård

I forbindelse med regulering til utvidelse av kirkegård ved Blaker kirke og etablering av vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) på Fossum nordre, ble det i september 2016 funnet en mengde spor etter bosetning, gravminner og annen aktivitet fra jernalderen.

Undersøkelsesområdet

Planområdet omfatter Blaker kirke og dyrket mark på Foss nordre. Den arkeologiske registreringen ble utført i dyrket mark. Hele området er relativt flatt med en svak helning mot sørøst. Det undersøkte området ligger sørøst for kirkegården på Blaker kirke og Skansevegen og nordøst for Eidsvegen (utvidelse av kirkegård), samt langs med eiendomsskillet mot Svarstad (VA-anlegg).

Kjente kulturminner i nærområdet

I området ved Blaker kirke er det fra før kjent mange kulturminner. På Søndre Foss og Foss nordre er det påvist kokegroper og del av et langhus. Lokaliteten, som dateres til eldre jernalder, ligger bare snaut 100 meter sørvest for middelalderkirkegården. Det er videre bevart to gravhauger noe lenger vest og sørvest.

Forut for bygging av boligfelt på Bergerjordet ble det ved utgravningen i 2004 avdekket 182 kokegroper, 19 mulige kokegroper, 9 graver og 10 fotgrøfter.

Aktivitetsområdet ligger kun 250 meter fra planområdet, men feltet ble ikke fullstendig avgrenset. Det ble under utgravningen gjort en rekke gravfunn som perler og leirkarskår, samt gjenstander fra strukturer tolket som kokegroper. Blant annet ble det funnet et bissel, en kniv, en nål, alle av jern, og leirkarskår. Det er også en del gjenstander fra usikker kontekst fra samme utgravning. Beskrivelse av gjenstandene finnes i universitetsmuseenes gjenstandsbase (C53576-C53590)(ekstern lenke).

Like i nærheten på Svarstad er det påvist flere kokegroper og dyrkningsspor, et bosetningsområde og flere bevarte, og overpløyde, gravhauger. I skogen på Huseby det et godt bevart gravfelt med 32 gravhauger.

Gjenstandsfunn

Det er ved metallsøking siden 2014 fremkommet en rekke gjenstander innenfor planområdet og på i dyrket mark rundt. Det eldste funnet er en romersk denar, slått i perioden 161-180 e.Kr. Hovedmengden av funn ligger i yngre jernalder (to likearmede spenner fra tidlig merovingertid, fuglespenne fra merovingertid, likearmet spenne fra vikingtid, trefliket spenne fra vikingtid) og middelalder (runebrev/amulett av bly, sølvring, 1400-talls sølvmynt). Det er også levert inn et par mynter datert til 1500 og 1600-tallet.  Smykkefunnene fra jernalderen stammer sannsynligvis fra overpløyde graver. Gjenstandene fra middelalderen og renessansen kan settes i forbindelse med kirkens funksjon som bygdas samlingssted. Noen av funnene kan kanskje også knyttes til aktivitet på prestegården (identifisert som Foss nordre).

Funn

I forbindelse med registreringen i september 2016 ble det funnet stolpehull, fotgrøfter (overpløyde gravhauger) og kokegroper, samt løsfunn av keramikk, brent leire og flint på det registrerte området. Funnene fordeler seg på to lokaliteter, der den førstnevnte er den største og strekker seg på tvers av jordet mot kirken. Her ble det funnet 123 strukturer, hvorav 77 kokegroper, 22 stolpehull, 11 nedgravninger, 5 kokegroper/stolpehull, 4 fotgrøfter, 3 grøfter og 1 dyrkingslag. Tre strukturer ble 14C-datert. Den eldste dateringen er fra førromersk jernalder (perioden 500-0 f.Kr), mens de to andre er datert til romersk jernalder (perioden 0-400 e. Kr). Basert på funntype, 14C-dateringer og metallfunn er det sannsynlig at begge lokalitetene har spor etter aktivitet fra jernalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet