1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ausenfjell 2016

Sommer og høst 2016 ble det foretatt arkeologisk registrering på Ausenfjellet som avdekket tre nye kulturminnelokaliteter. Registreringen var en utvidelse av planområdet som ble registrert i 2015.

Undersøkelsesområdet

Det undersøkte området består av både utmark og skog og ligger i et jordbrukslandskap med stedvis spredt bebyggelse, men også steder med boligfelter. I nord består planområdet primært av skog og deler av skogen er drenert myr. Den sørlige delen av planområdet består av dyrket mark, og benyttes i dag til både korn- og gressproduksjon.

Kulturminner i nærområdet

Fra registreringen av det opprinnelige planområdet gjennomført i 2015 ble det registrert en rekke kulturminner. Kulturminnene ligger sør for dagens planområde. Funnene fra 2015 består av flere veganlegg og dyrkingsspor datert til nyere tid. Det ble også funnet en tjæremile som er datert til 1410-1445 e.Kr. Innenfor planområdet i nord er det fra tidligere registrert to veifar, en lokalitet med bosetning- aktivitetsspor og en fjernet gravhaug. Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen i 2015 her.

Gjenstandsfunn

Det er i forbindelse med utgravning på gården Yssen søndre sør for Fylkesvei171 gjort funn av brent leire, samt tatt inn noen kullprøver fra et kulturlag, en grop og en kokegrop. Til Kulturhistorisk museum er det fra Ausen nordre levert inn en rekke gjenstander fra slutten av yngre steinalder/bronsealder samt en jernøks fra middelalder.

Funn

Det ble gjort funn av tre nye kulturminner under registreringen. Det ene funnet er en dyrkningsflate datert til yngre jernalder. De to andre lokalitetene dreier seg om et løsfunn av flint og det andre er en nedgravning med ukjent funksjon.

Fra tidligere var det registrert to veifar innenfor planområdet som ble kontrollert på nytt. De har nå fått endret vernestatusen fra uavklart til ikke fredet.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen i 2016 her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet