1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Gang- og sykkelvei langs Asakvegen

I forbindelse med regulering langs Asakvegen, ble det i 2013 og 2014 foretatt arkeologiske registreringen som blant annet avdekket bosetningsspor fra eldre jernalder.

Registrering i 2013 og 2014

Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete og nyere tids kulturminner er regulering langs Asakvegen fra Haldenvegen til Engeli i Sørum kommune. Formålet er å oppgradere fylkesvei (fv.) 256 og legge til rette for ny gang- og sykkelvei på strekningen. Akershus fylkeskommune utførte først en registrering i juli 2013, basert på den da foreliggende plangrensen. I februar 2014 ble det varslet utvidelse av planområdet, og det ble foretatt en tilleggsregistrering av det utvidete området.

Undersøkelsesområdet

Planområdet strekker seg ca. 800 meter nordøst fra krysset Haldenvegen (fylkesvei 171) til Asakvegen (fylkesvei 256), og følger Asakvegen opp mot Engeli. I nord ble planområdet utvidet i 2014, og omfatter her et stort område med dyrka mark øst for Asakvegen.

Kjente kulturminner i nærområdet

Det er registrert flere kulturminnelokaliteter i nærheten av planområdet, hvorav to veianlegg fra nyere tid som delvis ligger innenfor planområdet. Disse ble kontrollregistrert i forbindelse med registreringen. I tillegg er det kjent to bosetnings-aktivitetsområder og én kokegropslokalitet fra jernalder på de berørte gårdene. Det er dessuten registrert tre gjenstandsfunn på to av de berørte gårdene: to økser fra steinalder og en perle fra jernalder.

Funn av kokegrop fra eldre jernalder

I forbindelse med registreringen ble det funnet en kokegroplokalitet med én enkeltliggende kokegrop. Lokaliteten ligger i dyrket mark på en kolle sør for gården Asak søndre. Kull fra kokegropen ble sendt til analyse, og det viser seg at den har vært i bruk en gang mellom 354-144 f. Kr. Dette tilsvarer perioden førromersk jernalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet