1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vann- og avløp i Blaker

I forbindelse med etablering av vann- og avløpsledninger på Blaker ble det i våren 2014 foretatt arkeologisk registering som avdekket et kokegropsfelt fra jernalder.

Kulturmiljøet på de berørte gårdene

Det var flere gårder som ble berørt av tiltaket: Kvevli store, Lerjordet, Nebbenæs, Skukstad, Moen, Mo og Kjølstad. Det er flere kjente kulturminner på de berørte gårdene. På Kjølstad 111/1 er det kjent et gravfelt fra jernalder, og et røysfelt med uavklart status. Det er også kjent en haug/groplokalitet med uavklart status, som kan være et gravminne, på Kjølstad 111/2. Også på Mo 110/1 ligger det et gravminne fra jernalder, og et røysfelt med uavklart status. Det er også funnet gjenstandsfunn fra steinalder og vikingtid på Kvevli store og Mo.

Kokegroper på Kjølstad

Lokaliteten består av syv kokegroper og ligger på en slakt hellende flate ca. 100 m sørvest for tunet på gården Kjølstad. Lokaliteten ligger i dyrka mark med fin sandundergrunn, på en høyde med vidt utsyn over jordbrukslandskap. Fire kokegroper ble gravd ut og dokumentert med beskrivelse, foto og tegning. Det ble gjort funn av fragmenter av brent bein, leirklining og flint under utgravningen. Det ble tatt kullprøver fra de fire utgravde anleggene, og to av disse ble datert. 14C dateringer viser at det har vært aktivitet både i førromersk (ca. 500-0 f.Kr) og romersk jernalder ca. 0-400 e.Kr) på lokaliteten.

Det er ikke uvanlig å finne store kokegropfelt i tilknytning til gravminner, som det er registrert flere av både på gården og i nærområdet. Kokegroper finnes også ofte i tilknytning til bosetning, og beliggenheten så nært dagens tun på gården er interessant. Opprinnelsen til gårdsnavnet Kjølstad knyttes til mellom 400 og 1000 e.Kr., altså noe senere enn lokalitetens datering, men det er nærliggende å anta at det har vært gårdsbosetning her også tidligere.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet