1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Størsrud

I forbindelse med at Midtre Romerikes Avløpsselskap, MIRA, skulle ha en ny overføringsledning i Fet, Sørum og Gjerdrum, ble det i 2014 funnet to lokaliteter med kokegroper på Størsrud i Sørum.

Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er overføringsledning i Fet, Sørum og Gjerdrum kommune. Registreringen ble foretatt i perioden mars-juni 2014.

Kjente kulturminner i nærområdet

I Fet og Gjerdrum kommune er det få kulturminner registrert på de berørte gårdene. De fleste av kulturminnene er gjenstandsfunn/løsfunn og noen få kulturminner fra nyere tid. Fra Sørum kommune er det flere gårder berørt og dermed flere kulturminner, men bare ti av i alt seksten gårder i Sørum har registrerte kulturminner. Seks av gårdene med funn har bare et kulturminne hver, mens gårdene Aaalgaard, Mæli, Lunder og Yssen har et stort utvalg av forskjellige typer kulturminner som veifar, gravminner, bosetningsspor, kokegropslokaliteter, tuft, gjerder, bro og flere gjenstandsfunn/løsfunn.

Det er få automatiske fredete kulturminner som ligger i nærheten til traseen. Med unntak av et par kokegroper funnet nær traseen i Gjerdrum, er det i Sørum omtrent 500 meter eller mer til nærmeste kulturminne. Forklaringen er at traseen går over flere gårder uten noen kjente funn fra før. Kulturminnene er hovedsakelig fra jernalder og middelalder.

I Fet kommune ligger den planlagte traseen nær Fetsund lenser som omfatter 2,5 kilometer langt område både på land og i vann. Kulturminnet består av et tømmersorteringsanlegg og 20 bygninger. I Sørum kommune ligger det noen veifar registrert som nyere tids kulturminner på Yssi som ligger nær traseen.

Arkeologiske funn i forbindelse med registreringen i 2014

Det ble funnet fem kokegroper på Størsrud i Sørum kommune, fordelt på to lokaliteter. En lokalitet består av kun en kokegrop, den andre av fire kokegroper. Det ble sendt tre prøver for 14C datering som viste at alle tre kokegropene er datert til samme periode i eldre jernalder, folkevandringstid (ca. 400-600 e. Kr). Lokalitetene ligger omtrent 125 meter fra hverandre.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Steinalderlokalitet id 230358. Funnstedet ved stein er markert med rødt. Området med stein og
skjørbrent stein er til venstre i bildet. Sett mot sør.

Kirkebygjermenningen – nedtapping av Gjermåa

05.09.2017

Les hele artikkelen

Sjaktet område med kokegroper ved Kjærstad.

Grindlykkja boligområde

07.09.2016

Les hele artikkelen

Sjakting ved Størsrud i Sørum. Kokegrop fra eldre jernalder er synlig i forkant av bildet.

Størsrud

27.06.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Rustad.

Vannledning på Rustad

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet