1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sørum renseanlegg

I forbindelse med reguleringsplan for nytt renseanlegg på Sørum, ble det i mai 2011 foretatt arkeologiske forundersøkelser. Resultatet ble funn av en kullgrop fra høymiddelalderen på gården Østby nordre.

Naturmiljøet og undersøkelsesområdet

Registreringen ble gjennomført på to områder  som ligger på østsiden av elven Glomma og på vestsiden av jernbanesporet. Undersøkelsesområdene ligger på en opphøyd sandterrasse. Terrenget er ujevnt med enkelte dype kløfter mot Glomma.  Det ene området består av beitemark og dyrket mark, mens det andre området består av utmark som i hovedsak er bevokst med gran og bjørkeskog.

Kulturminner

Det er tidligere registrert en rekke automatisk fredete kulturminner  i form av kokegroper, kullgroper, bosetningsspor og gravhauger fra både jernalder og middelalder i nærområdet.

Registreringen ble utført ved overflateregistrering og maskinell sjakting. Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i form av en kullgrop i utmark.  Kullgropa ligger på et platå i det tidligere hogstfeltet. Det ble satt ett prøvestikk i bunnen av kullgropa. Profilen viste et tydelig kullag, og det ble tatt ut en kullprøve som viste datering til høymiddelalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her .

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet