1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Asak - vannledning

I forbindelse med at Nedre Romerike Vannverk (NRVA) skal legge ny vannledning mellom vannreservoaret på gården Asak Mellem og vannbehandlingsanlegget i Haugelifjell, ble det mai - juni 2008 foretatt arkeologiske forundersøkelser.

Det undersøkte området

Vannledningstraseen går over flere gårds- og bruksnr på gårdene Asak Mellem, Asak Øvre og Asak Nedre. Området som er blitt undersøkt består av en 20 meter bred trasé som går gjennom både dyrket mark og utmark.

Et område med rik kulturhistorie

Veitraseen går gjennom et område med mange registrerte kulturminner. På Asak er det fra før dokumentert en rekke gravminner, hulveisystemer og ikke minst bosetningsspor fra jernalderen. Her ligger også rester etter en middelalderkirke. En rekke oldsaker kan også knyttes opp til gården. Potensialet for flere funn var med andre ord stort.

Arkeologiske spor som ble funnet

Under registreringen i 2008 ble det til sammen funnet tre lokaliteter med bosetningsspor fra yngre steinalder og opp til middelalder. Funnene ble gjort på de tre Asakgårdene: Asak øvre, Asak nedre og Asak mellom.

På Asak Øvre ble det på et flatt høydedrag i dyrket mark funnet en lokalitet med bosetningsspor. To strukturer ble radiologisk datert.  En kokegrop fikk datering til perioden 1690-1500 f.Kr., hvilket vil si eldre bronsealder, mens en nedgravning fikk dateringen 3490-3110 f.Kr. som tilsier yngre steinalder.

Det ble også funnet en lokalietet som begynner i sør på Asak Mellems jorde vest for Gudleivs vei, den følger veien et stykke nordover før går over til Asak Nedres jorde og vest for Asak pleiehjem. Lokaliteten inneholdt til sammen 99 strukturer av bosetningskarakter: Kokegroper, mulige stolpehull, et kulturlag og nedgravninger med ukjent funksjon. Funnstedet ligger på en brink med utsikt utover dalføret i vest. To strukturer fra lokaliteten har blitt 14C-datert til jernalder: En kokegrop, ble datert til perioden 220-400 e.Kr. (yngre romertid), mens et aktivitetsområde ble datert til 390-170 f.Kr. (førromersk jernalder).

Sporene som ble avdekket vitner i så måte om en aktivitet på jordet som strekker seg over 3000 år tilbake i tid - fra de første jordrukende gruppene og helt opp til overgangen til yngre jernalder.  Funnene må ses i sammenheng med de rike vikingtidsgravene på Asak - og som igjen forteller at dette området har vært av stor viktighet i hele forhistorien. 

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

De arkeologiske sporene som ble funnet under registreringen ble gravd ut av Kulturhistorisk museum i Oslo i 2008 og 2009.

 

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet