1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Skedsmovollen 2016

Høsten 2016 ble det avdekket bosetningsspor fra jernalder og et veifar på Skedsmovollen. Bakgrunnen for den arkeologiske registreringen var planarbeid knyttet til utbedring av ramper og kryss for å bedre framkommelighet for kollektivtransport ved Skedsmovollen-krysset.

Undersøkelsesområdet

Skedsmovollen er en marin strandavsetning fra slutten av siste istid. Strandvollen danner et avflatet høydedrag med lettdrenert matjord, 190-199 meter over havet, mellom Husebyjordet og Skedsmo kirke, sør for Korsfjellet. Høydedraget deles i dag i to av E6.

Skedsmovollen består primært av dyrket mark, men det har i de siste tiårene vært en økende utbygging av boliger og kommunal infrastruktur i nord. Rett øst for E6 ligger Sten-Tærud barneskole og Skedsmovollen ungdomsskole. I sør, omkring Skedsmo kirke, er det foretatt en større kirkegårdsutvidelse.

Det undersøkte området omfattet en smal stripe med dyrket mark på hver side av motorveien og arealene som omsluttes av påkjøringsrampene i dagens kryss E6/Riksvei 120.

Kulturmiljøet på Skedsmovollen

Den lettdrenerte matjorda på Skedsmovollen har gitt gode forhold for forhistorisk jordbruk. I området er det kjent en lang rekke automatisk fredete kulturminner. De arkeologiske funnene viser bosetning på ulike deler av Skedsmovollen alt fra yngre steinalder. Det er påvist sikre bygningsspor fra overgangen mellom yngre steinalder og eldre bronsealder. Stedsnavn i området peker mot at det lettdrenerte høydedraget har fungert som en forsamlingsplass for et større omland, hvor det har foregått rituelle kappestrider - skeid. Sannsynligvis ble den første kirken oppført på en storgård med røtter tilbake i jernalder. Med utgangspunkt i gården har området fungert som et administrasjonssentrum inn i nyere tid. Stedets funksjon som samferdselssentrum understrekes gjennom det yngre stedsnavnet Skedsmokorset. Veifaret over høydedraget er belagt videre østover, ned Farseggen til sundstedet over Leira.

Funn

På tross av forstyrrelser både før og etter etableringen av dagens motorveikryss på Skedsmokorset ble det påvist flere sikre stolpehull som antageligvis kan relateres til hverandre og settes i forbindelse med et ildsted. To av strukturene ble datert til samme del av førromersk jernalder (395-205 f.Kr.). Sannsynligvis er strukturene spor etter (minst) én dårlig bevart bygning. Sporene var delvis ødelagt av yngre grøfter, bosetningsaktivitet og planering på 1800- og 1900-tallet, og etablering av motorveieskjæringen. Det var derfor vanskelig å fastslå bygningens opprinnelige størrelse og funksjon.

Før undersøkelsen var det større forventninger om å gjøre funn på flaten sørvest for Sten-Tærud skole. Likevel ble det hverken påvist forhistoriske bosetningsspor eller graver der. Antagelig har området ligget mellom etablerte tun, hvor aktiviteten har vært konsentrert. Gravfeltet ved Sten-Tærud skole har åpenbart heller ikke strukket seg så langt sørvest.

Under registreringen ble det også funnet en overpløyd hulvei. Det er rimelig å anse hulveiløpet som del av en eldre bruksvei eller ridevei som har gått i fremkant av strandvollen, mellom Huseby/Skedsmo forrige prestegård og tunet på Vestvollen. En slik trasé er synlig på et bevart rektangelkart fra 1775 og milekartet fra 1806. Veifaret er i dag utpløyd og delt av E6-kulverten.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet