1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Områderegulering Nitelva 2015

I forbindelse med områderegulering av Nitelva, ble det høsten 2015 foretatt arkeologisk registrering som avdekket eldre og nyere kulturminner.

Det undersøkte området

Planområdet streker seg langs Nitelva fra grensen mot Nittedal kommune i nord til grensen mot Fet og Rælingen kommune i sør. Området langs elva er preget av et karakteristisk ravinelandskap. Raviner er V-formede mindre daler utformet av bekker og elver som har erodert i områder med betydelige mengder løsmasser.

Eldre kulturminner i nærområdet

Det er fra tidligere kjent en rekke eldre kulturminner i form av kokegroper, veianlegg, bosetningsspor, gravminner fra jernalder og førreformatorisk tid i nærheten av planen. Blant annet er det på Nitberg vestre er det registrert en rekke bosetningsspor fra jernalder.

Nyere tids kulturminner i nærområdet.

Sagsbruk, fløting og transportviksomheten har vært en viktig del av Skedsmo historie. Dette var sentrale virksomheter i områder fra Strømmen ned til Nitelva og Lillestrøm som ligger innenfor planområdet. I Sagdalen lå sagene på rekke langs elva. Allerede på 1600-tallet fikk sagene her det meste av tømmeret fra Solør og Odalen. Tømmeret ble fløtet ned Glomma til Fetsund. Der ble det lagt i flåter og seilt til Stalsbergstranda i Sagdalen. Herfra ble det kjørt med hest til de enkelte sagene. Langs Sagelva var det 20 sager i 1680 og 30 på 1800-tallet. I tillegg var det fire møller på samme strekningen. Møllene hadde en eldre tradisjon ved fossefalla enn sagene. Rundt noen av sagene grodde det opp mange husmannsplasser, der mannen i huset var sagmester eller sagarbeider om sommeren og skogsarbeider om vinteren. Langs lillestrømstranda i Rælingen og Strømmen i Skedsmo lå planker i opplag for å bli kjørt videre inn til Kristiania på vinterføret. Her lå senteret for plankekjøringa på Romerike.

Da jernbanen kom i 1854 og sagbrukprivilegiene ble opphevet i 1860, sto det første dampsagbruket klar til bruk ved Nitelva der Lillestrøm ble til. Dette førte til at de da 30 sagbrukene langs Sagelva ble borte og all virksomhet ble flyttet til Lillestrøm, der jernbanen overtok hoveddelen av transporten av tømmer til Christiania.

Funn

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne på Valstad i form av et mindre bosetning-aktivitetsområde. Funnene ble gjort ved maskinell sjakting og består av to kokegroper, en smie, en kullflekk og en nedgravning. Kull fra smia er blitt analysert og det viser seg at den av har vært i bruk på 1800-tallet. Kokegropene er sannsynligvis fra jernalder.

Det ble også registrert to nyere tids kulturminner: en rydningsrøyslokalitet med to rydningsrøyser på Stav og et veganlegg på Hellerud med Nitsund og Sundtveiten. Veien som ble dokumentert er i dag 90 meter lang og opp til to meter bred. Den ligger i bølgete terreng og har hulveipreg på grunn av topografien. Det er tydelig hvor veien har gått. Hulveien ligger nord for Nitelva i en skråning sør for gårdsbygningen på Sundtveita.

I gamle kart fra 1803 kan ses at det var et fergested fra Nitsund. Nitsund er kjent fra høymiddelalderen som fergested ved gården av samme navn. Den gamle Oldtidsveien gikk over Gjelleråsen og over sundstedet Nitsund til Skedsmo kirke. Eieren av sundstedet hadde høy inntekt av fergetransporten og kunne også kreve kontroll av gårdene på Øvre Romerike. Den første broen over sundet ble bygd i 1643, men revet allerede året etter. Det ble først ny bru i 1785, som igjen ble erstattet av en pæleverksbru i 1849. I 1877 ble det lagt ny hovedvei lenger sørvest ved Kjellerholen med ny bro, og den gamle Nitsund bru ble revet.

Området ved Ramstranda ble snorklet og sondet av Norsk Maritimt Museum. Det ble ikke gjort noen funn i elva. 

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet