1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Solbakken

I november 2009 ble det funnet en steinalderboplass ved Solbakken i Frogn. Her kan du lese om den arkeologiske registreringen i 2009 og utgravningen i 2010 som avdekket bosetningsspor fra Traktbegerkulturen.

Bakgrunn for registreringen

I forbindelse med tiltak på Solbakken i Frogn kommune ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser for å se om tiltaket kom i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Frogn er et område med svært mange kulturminner, og spesielt mange funn fra steinalderen. Potensialet for å finne spor fra steinalderen i det akutelle området var derfor stort

Metode

Reguleringsområdet ble innledningsvis gjennomgått og besiktiget med tanke på synlige kulturminner, slik som tufter og gravhauger. Innenfor utvalgte områder ble det deretter "stukket" etter steinalder-boplasser. Hvert prøvestikk ble gravd til fast grunn eller til en dybde av 40 cm. Jordsmonnet ble deretter såldet for å finne bearbeidet steinmateriale, da særlig flint. I alt ble det gravd 22 prøvestikk og det ble funnet flint i fem av dem.

Beliggenhent og datering

Steinalderlokaliteten ligger på en "sadelrygg" hovedsakelig bestående av sand. I øst og vest er lokaliteten beskyttet av berg og i bruksperioden kan det vært gode havneforhold nord og sør for lokaliteten.

I dag ligger deler av lokaliteten under en vei og en parkeringsplass på et tun og den sørøstre delen ser ut til å ha vært dyrket. Lokaliteten ligger i et område der det fra før av er kjent et stort antall steinalderlokaliteter fra samme periode.

Lokaliteten er datert ved hjelp av strandlinjekurve. Steinalderens bosetningsmønster i Oslofjordområdet er nært knyttet opp mot kystlinjen og den forhistoriske strandlinjen. På grunn av det høye havnivået i steinalderen var Follolandskapet et helt annet enn i dag. Oslofjorden var langt bredere, og store deler av Follo lå under vann. De største forskjellen finner vi i eldre steinalder, hvor havet på det meste stod ca. 220 meter høyere enn i dag, men selv i slutten av yngre steinalder, for ca. 4000 år siden, sto havet 20 meter over dagens nivå. Boplassen som ble funnet kan altså ut fra strandlinjekurven plasseres til Nøstvetperioden, det vil si at den er fra ca 5000 f. Kr.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registeringen her.

En traktbegerlokalitet fra yngre steinalder

Kulturhistorisk museum utførte sommeren 2010 arkeologisk utgravning av steinalderlokaliteten som ble funnet av Akershus fylkeskommune i 2009. Ut fra høyde over havet, var lokaliteten estimert å være fra eldre steinalder. Da utgravningen startet opp, viste det seg at dette tydelig var en boplass fra den tidligste jordbruksperioden - yngre steinalder.

Du finner rapporten fra Kulturhistorisk museums arkeologiske utgravning her.

En lokalitet i særklasse

Det ble funnet mange gjenstandsfunn av bergart og flint, deriblant gjenstander som er daterbare og er med på å befeste boplassen til yngre steinalder. Det mest spennende og unike ved denne boplassen var allikevel den store mengden med keramikk som ble funnet - og da også mye dekorert keramikk. Til sammen 798 skår keramikk ble funnet. Den dekorerte keramikken kan knyttes til den frøste delen av yngre steinalder som kalles Traktbegerkulturen. Mengden av denne typen keramikk er et av de største av sitt slag i Sørøst-Norge, og boplassen er i så måte et viktig bidrag i tolkningen av traktbegerkulturens rolle i spredningen av den første jordbrukskulturen her på Østlandet.

I tillegg til det flintfunn og keramikk ble det også funnet noen strukturer under utgravningen: Et ildsted, en kokegrop, en beingrop, en ovn og to stolpehull. Dateringene av disse strukturene strekker seg fra yngre steinalder og opp til eldre jernalder. Dateringene viser at boplassen har hatt to - tre runder med bruk over et tidsrom på ca. 3500 år. Funnmengden viser allikevel at dette primært har vært en steinalderlokalitet fra yngre steinalder

 

Kilde:
2009 Johannessen, L.
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 51/29 Solbakken i Frogn kommune, Akershus fylke. Upubliset rapport, Akershus fylkeskommune.

2010 Schaller Åhrberg, E.
Rapport arkeologisk utgravning. Boplass fra tidligneolittikum, bronsealder, jernalder. Haslum, 51/29,33,78. Frogn, Akershus. Upublisert rapport, Kulturhistorisk Museum.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet