1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Gang- og sykkelvei mellom Bakker bro - Ottarsrud

I 2015 ble det foretatt en arkeologisk registrering i forbindelse med en utvidelse av den opprinnelige reguleringsplanen for gang- og sykkelvei lang Fylkesvei 76. Det ble funnet kokegroper fra jernalder.

Bakgrunnen for registreringen

Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er reguleringsplan for sykkel- og gangvei langs Fylkesvei 76 Osloveien, mellom Ottarsrud og Bakker bro i Frogn kommune. Denne registeringen ble gjort i 2014, men reguleringsområdet ble utvidet med to nye områder i 2015 og en tilleggsregistrering ble utført samme år. Tilleggsområdene i 2015 omfatter boligfeltet på Rødsholtet med delvis dyrket mark i øst, nord og sør, og et område rundt tunet på Nordre Huseby.

Tidligere funn på de berørte gårdene

Området er rikt på kulturminner, spesielt er det mange gravhauger. På Rødsholtet er det tre gravlokaliteter innenfor det  undersøkte området. Det er ikke så mange gjenstandsfunn registrert. Det er funnet noen steinøkser som kan knyttes til tidlig landbruk i yngre steinalder. Ellers er det noen få gjenstandsfunn som kan knyttes til graver.

Automatisk fredete kulturminner i nærområdet

Det undersøkte området ligger i et landskap med rik kulturhistorie. Kulturminnene består for det meste av gravminner og kokegropslokaliteter, men også rydningsrøyser, tuft, steingjerde og skålgroper. Det er kjent kulturminner på sju av ni berørte gårder, men spesielt mange på Husebygårdene.

Arkeologiske funn

Det ble funnet tre kokegroper, fordelt på to lokaliteter. En lokalitet består av to kokegroper, den andre av en kokegrop som ble lagt til et gravfelt som tidligere er registrert med tre gravhauger fra jernalder. Det ble sendt en prøve for 14C datering som viste at den ene kokegropen fra kokegropsfeltet kan føres tilbake til folkevandringstid (400-600-tallet).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen i 2015 her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet