1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Holt

I forbindelse med det planlagte utbyggingsprosjektet "Holt industriområder", ble det våren 2008 foretatt omfattende arkeologiske forundersøkelser med en rekke funn fra jernalder og middelalder.

Det undersøkte området

Området innenfor reguleringsplanen består både av inmark og utmark, og er tidvis relativt flatt, men med enkelte knatter og høyder av grunnfjell som kuperer terrenget. Utmarka består av blåbærskog. Planområdets nordre del, mot nordvest og langs FV78, er et hogstområde, og svært preget av dette.

Frogn kommune, og Holts umiddelbare omgivelser er kjent for sine mange lokaliteter fra steinalderen, og da spesielt eldre steinalder. Det er også registrert flere lokaliteter fra bronsealder og jernalder i nærområdet. Det var derfor stort potensiale for flere arkeologiske funn i området.

Gårdsnavnet Holt

Det er mulig å knytte enkelte gårdsnavn til bestemte tidsrom, slik at navnene bidrar til en relativ datering for rydningen av plassen. Det usammensatte naturnavnet "Holt" beskriver en lund eller en liten skog, og kan være av betydelig alder. Frogn, som ligger i tilknytning til Oslofjorden og har gode grunnforhold for åkerdrift, har trolig tidlig hatt jordbruksbosetninger og gården Holt ble høyst sannsynlig ryddet før middelalderen.

Gården Oppegård er nevnt i middeladerskriftene den røde bog (RB), Biskop Eysteins jordebog fra 1400-tallet, og Stiftsbogen. "Oppegård" betyr ganske enkelt "den øvre gården" (Uppigarðr).

Funnet åtte nye lokaliteter

Under registreringen ble det funnet åtte lokaliteter og et løsfunn. Både kullgrop og dyrkningslag ble registrert i løpet av prosjektet. Et område med fossile åkerspor viste seg å være fra middelalder. I tillegg ble det dokumentert ett veifar, en hulvei, som trolig stammer fra jernalder eller middelalder. Undersøker i dyrka mark resulterte også i funn fra jernalderen, som kokegroper og diverse nedgravninger. Nærmest bolighuset for grunneieren av Holt ble det registrert ett løsfunn av bearbeidet flint på åkeren. Alt i alt ligger hovedvekten på funnene fra jernalder og middelalder. Dette stemmer godt overens med tolkningen av gårdsnavnene Holt og Oppegård.


Nedgravning fra overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid på gården Holt. I plan til venstre og i profil til høyre. Nedgravningens funksjon er ukjent, men det kan dreie seg om brønn-, avfall- eller produksjonsgrop. Strukturen er gravd ned i blåleire. Foto Akershus fylkeskommune.

Løsfunnet av flint, vitner om aktivitet fra steinalder eller fra bronsealder. Fra før var det registrert en rekke steinalderlokaliteter i nærområdet, så funnet føyer seg i så måte inn i rekken av spor fra denne perioden. Keramikken ble funnet ved en tilfeldighet av en oppmerksom turgåer. Keramikken lå oppe i dagen i et hjulspor fra hogstmaskin. Det er derfor usikkert om skåret kan relateres til et aktivitets-område der det i dag er hogst, eller om det er blitt fraktet med maskiner fra et annet sted.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet