1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bergerhøgda

Høsten 2008 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser på Bergerhøgda på Bøler i Frogn. Resultatet var en rekke bosetningspor fra steinalder og opp til nyere tid.

Naturmiljøet rundt planområdet

Planområdet er en blanding av opparbeidete boligtomter, små dyrkede flater og bergknatter med små lommer bevokst med blandingsskog, lyng og gress innimellom. Høyden over havet i området ligger på mellom 120 og 135 meter. I nærområdet er det funnet en rekke steinalderlokaliteter, så det var stort potensiale for å finne flere spor etter steinalderens aktivitet.

Funn fra ulike perioder 

Det ble registrert tre automatisk fredete kulturminner og tre kulturminner fra nyere tid innenfor reguleringsområdet. Det eldste funnet under registreringen var en steinalderlokalitet som er registrert på bakgrunn flintfragment som ble funnet i et prøvestikk. Lokaliteten ligger i reguleringsområdets sørvestlige del.

Det ble også funnet en kullholdig nedgravning under sjakting. Nedgravningen innehold skjørbrent stein, men det er uvisst om den har vært brukt til matlagning eller har hatt en annen funksjon. Det ble tatt ut
kullprøve til datering, og resultatet fra C14-analysen viste at nedgravningen dateres til overgangen mellom eldre og yngre bronsealder (ca. 1280 til 1010 f. Kr.).

Det ble også funnet to rydningsrøyslokaliteten innenfor reguleringsområdet, hvorav den ene lokaliteten består av rydningsrøyser som har en karakter og plassering i terrenget som tilsier at de er førreformatorisk. På samme lokalitet ligger det også en steinstreng som er datert til førreformatorisk tid.

Rydningsrøysen på den andre lokaliteten har derimot en moderne karakter, og dateres til nyere tid. Det ble videre funnet en steinstreng og et steingjerde i det midtre området, og begge lokalitetene er fra nyere tid.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet