1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Leium

I forbindelse med vann- og avløpsanlegg på Leium hyttefelt, ble det i desember 2011 foretatt arkeologiske forundersøkelser som avdekket et veifar med hulveispreg.

Det undersøkte området

Det undersøkte området ligger i skogen på østsiden av Odalsbekken og vestsiden av Leiumåsen. Området består av blandingsskog med mye nedfallstrær og døde trær i en svak vestvendt skråning, med et brattere fjellparti i øst hvor Leium hyttefelt ligger på toppen av Leiumåsen. Veifaret som ble registrert går fra bilvei og parkeringsplassen ved Skiphelle i sør, og nordover hvor den ender i dyrket mark på Røis. Veifaret har stedvis tydelig hulveispreg. Langs veifaret går det også flere hulveitraseer til/fra veifaret, eller ligger parallelt med denne. Det ligger også en liten hustuft ved veien som skal være en finneboplass.

Kulturminner i nærområdet

Det undersøkte området ligger i et rikt kulturlandskap med mange kjente kulturminner fra steinalder og opp til moderne tid. Funnene ligger både på de berørte matrikkelgårdene og på nabogårdene. Det ligger flere gravrøyser fra bronse-/jernalder og boplasser fra steinalder i området rundt Skiphellebukta og Ekebergveien. I nordenden av det nyregistrerte veifaret ligger en heller med dateringer fra eldre jernalder (se foto over). Langs veifaret ligger en liten hustuft som skal være en finneboplass. Tuften ligger på en av hulveiene i tilknytning til veifaret og er godt synlig med murer på opptil 40 cm som er murt opp av rundkamp. Nordøst for tuften skal det også ligge rydningsrøyser som er tilknyttet til denne plassen. I nordenden og øst for veifaret ligger en husmannsplass kalt Røisplassen hvor det bodde folk opp til 1950-årene. I sør ligger Skiphelle hvor det har vært teglbrenneri ca. 1840, men denne var bare i bruk en kort tid. På 1800-tallet var det også iseksport og rester av isdammen kan fortsatt sees. Skiphelle var også utskipningshavn for tømmer fra Øierud og Røis.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Arkeologisk utgravning i 2012

I 2012 foretok Kulturhistorisk museum en utgraving av veifaret. Det ble gravd tre sjakter som skarde tre veifarløpene på tvers. En kullprøve fra det ene hulveiløpet ble datert til 1667-1949 e.Kr.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet