1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Holtbråten - Tusse

I forbindelse med vedtatt reguleringsplan for fylkesvei 82, parsell Holtbråten-Tusse, ble det våren 2008 foretatt arkeologiske forundersøkelser innenfor det aktuelle området.

Havsjødalen

Planen omfatteren strekning på ca. 2,4 kilometer. Området ligger i en nord/øst - syd/vestorientert sprekkdal (Havsjødalen) mellom Hallingspollen og Bunnefjorden. Området består av spredt gårdsbebyggelse med noen dyrkede flater i nord og sør. Resterende del av området består av utmark som i hovedsak er bevokst med gran og furuskog, med kupert terreng der det flere steder er synlig berg. Høyde over havet er fra 20 - 60 meter. Funn av kulturminner - som boplasser fra steinalder, bronsearmring fra bronsealder, spinnhjul fra jernalder, kullgrop fra middelalder og ødegårdsanlegg fra nyere tid vitner om menneskelig aktivitet i dalen over lang tid.

Funn i nærområdet

Fra Havsjødalen er det fra før kjent en rekke kulturminner i umiddelbar nærhet/innenfor planen. Funnene er primært fra eldre steinalder, men det er også funnet gjenstander fra bronsealder og jernalder på gårdene Dal nordre og Haskedalen. Det var derfor stort potensiale for flere funn, spesielt fra steinalderen.

Funn fra registreringen

Det ble registrert tre nye boplasser fra eldre steinalder og en kullgrop fra høymiddelalder (ca. 1200 e. Kr.) innenfor reguleringsområdet. En boplass ble dokumentert på nytt og fikk ny avgrensing. Mye tyder på at tre av de registrerte lokalitetene hører sammen i en stor boplassflate. Boplassene inneholdt til dels svært mye flint. Blant annet ble det på lokalitet R117996 funnet til sammen 402 stykker flint fordelt på 14 prøvestikk. Kullprøve fra en av prøvestikkene på boplassen fikk en datering til yngre steinalder.

Oslofjorden i steinalderen

Steinalderens bosetningsmønster i oslofjordområdet er nært knyttet opp mot kystlinjen og den forhistoriske strandlinjen. På grunn av høyere havnivå i steinalderen var follolandskapet et helt annet enn i dag. De største forskjellen finner vi i eldre steinalder, hvor havet på det meste stod ca 220 meter høyere enn i dag, men selv i slutten av yngre steinalder, for ca 4000 år siden sto havet 20 meter over dagens nivå. Skillet mellom eldre og yngre steinalder, for ca 5200 år siden går, i indre oslofjord rundt 35-38 meter over havet, og boplasser som ligger lavere enn dette må følgelig dateres til yngre steinalder. Steinalderlokalitetene som ble registrert mellom Holtbråten og Tusse ligger fra ca 35-60 meter over havet. Ut fra beliggenhet og funn kan de med stor sannsynlighet dateres fra siste del av eldre steinalder og til yngre steinalder, ca 3000-7500 år siden.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet