1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Glenne nedre

Sommeren 2011 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser på Glenne nedre i Frogn. I den forbindelse ble det funnet flere boplasser fra eldre steinalder.

Glenne og steinalderfunn

Området på Glenne er rikt på funn fra eldre steinalder. Det er opp igjennom årene samlet inn store mengder funn fra Nøstvetperioden i eldre steinalder. I alt 240 liter med funn fra denne perioden er avlevert Kulturhistorisk museum i 2005! Funnene stammer fra åkrene på Glenne nedre. I eldre steinalder har disse områdene vært naturlige viker med god tilgang til havets ressurser.

Ifølge grunneier er det også funnet en rekke nøstvetøkser i dyrket mark tilhørende gården. De mange funnene av nøstvetøkser kan tyde på at produksjon av stokkebåter har vært en viktig del av bosetningen.

Registreringsmetode

Det ble benyttet markvandring, sjakting og prøvestikking som metode i registreringsperioden. Markvandring, eller overflateregistrering går ut på å befare området etter synlige kulturminner som for eksempel gravhauger, kullgroper eller hustufter. Ingen synlige automatisk fredete kulturminner ble funnet. Prøvestikking er først og fremst en metode som benyttes for å lete etter steinalderlokaliteter, og innebærer graving av hull i undergrunnen på 40x40 cm, med en dybde på 40 cm eller til fast grunn. De gravde massene blir deretter enten tørr- eller vannsåldet. Maskinell sjakting vil si at matjordslaget blir fjernet ved hjelp av gravemaskin i en, eller flere grøfter med en bredde på 3-4 meter slik at den naturlige undergrunnen i området blir avdekket. Det er i undergrunnen spor etter fortidig aktivitet, slik som for eksempel stolpehull og kokegroper er å finne.

Funn av steinalderlokaliteter

Under registreringen ble det funnet fire boplasser fra eldre steinalder. Ut i fra strandlinjedatering er det sannsynlig at tre av boplassene hører til nøstvetfasen, mens en boplass er noe yngre og hører til Kjeøyfasen (siste del av eldre steinalder). Boplassene strekker seg med andre ord fra ca. 6700 f. Kr. - 4600 f. Kr. Under registreringen ble det også funnet en rydningsrøys av uviss alder på den ene boplassen.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet