1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Frognmorenen

Kulturlandskapet langs Frognmorenen: Bjerke, Huseby og Froen er et av de områder som skiller seg ut i Follo med en særdeles høy forekomst av fornminner, fra steinalderlokaliteter og opp til middelalderkirkstedet ved Frogn kirke.

Forutsetningen for eldre bosetning i området

For å forklare tidsdybden til dette området er vi nødt til å se funnene i sammenheng med de geologiske forholdene. I Nøstvettid gikk Bunnefjorden helt inn til Frogn kirke, hvilket forklarer de mange steinalderboplassene som er registrert her. I sammenheng med Oslofjordforbindelsen ble det i 1997 foretatt utgravning ved to lokaliteter ved Bråtan, som ligger mellom Frogn kirke og Bunnefjorden. På den ene lokaliteten fant man i tillegg til spor etter steinalderens eldre og yngre periode, også et hus som fikk datering til yngre romertid (ca. 200 - 400 e. Kr.). Når jordbruket ble innført, har moreneryggene vær retningsgivende for den tidligste gårdsbosetningen i Follo. Området fra Ottarsrud til Frogn kirke følger en av disse moreneryggene; nemlig Frognmorenen. Denne moreneryggen ble dannet for 11 000 år siden. Isbreen brakte med seg løsmasser, som i senere tid var tiltrekkende for de første jordbrukerne. Det er her i Midtbygda at man må søke den eldste gårdsbosetningen. De fleste av gårdene langs moreneryggen her kan føres tilbake til eldre jernalder. I tillegg indikerer gårdsnavn som Froen ("fruktbar jord") og Horgen at det har vært kultisk aktivitet i disse områdene, som kan være fra før selve gården ble ryddet.

Helleristninger

Dette området har den største andelen av helleristninger i Follo, med hele 11 felt. Disse feltene består av skålgroper, med unntak av helleristningsfeltet på Skjellerud, hvor det i tillegg til å være 240 skålgroper også er Follos eneste skipsristning. Ut fra skipskronologi for helleristninger, har man kunne føre ristningen tilbake til eldre bronsealder. Skålgropsfelt kan bestå av alt fra en skålgrop til flere hundre. Foruten Skjellerud er det også registrert skålgropsfelt på gårdene Bjerke, Huseby, Froen, Rommerud, Horgen og Stubberud.

Gravfelt fra jernalder

I tillegg til de mange skålgropsfeltene i dette området, er det også representert en rekke enkeltliggende gravminner og store gravfelt fra jernalderen. Gravfeltene i kommunen er konsentrert i to hovedområder, og området Ottarsrud - Froen er det ene. Det andre området ligger sørvest i kommunen mot Haver og Solberg. Mellom Ottarsrud og Froen er det registrert hele 37 gravminner, fordelt på enkeltliggende gravminner og 8 gravfelt. I tillegg er det 14 mulige graver i området samt to som i dag er fjernet. Alt i alt er det altså et stort antall gravminner i området, som sammen med steinalderlokalitetene og skålgropsfeltene viser tidsdybden til dette stedet. I Skilt- og skjøtselsplan for Akershus fylkeskommune, blir gravfeltene på Bjerke og Huseby, samt gravfeltet på Økern fremhevet som spesielt viktige.


Utsikt mot gravfeltet på Økern. Foto Elisabeth Knutsen, Akershus fylkeskommune.

Bygdeborg og gjenstandsfunn

På gården Fjespjelds grunn er det registrert en bygdeborg. Bygdeborger er tradisjonelt trodd å være fra folkevandringstid og hatt en funksjon som vern i urotider. Senere undersøkelser har imidlertid vist at de kan være mye eldre og hatt en mer nyansert funksjon. Bygdeborgen ligger nordøst for Frogn kirke.

Det er også gjort enkelte gjenstandsfunn i området. At man finner gjenstander overrasker ikke tatt i betraktning områdets tidsdybde og bruksintensitet i forhistorien. Om noe, kan man være forundret over at det ikke er funnet flere oldsaker enn man faktisk har gjort. Skafthullsøkser og bergartsøkser uten skafthull fra steinalderen er funnet på Huseby, Roksrud og Vassum. Øksene funnet på Vassum er i dag tapt. På Huseby er det også funnet keramikk, usikkert fra hvilken periode. En klebersteinstyngde funnet på Stubberud er også vanskelig å gi en fast datering på. På Bjerke er det funnet en spydspiss og en øks, begge av jern og begge fra middelalder. Spenne av gull med granater fra merovingertid, funnet på Froen må også nevnes (se foto under).

Spenne av gull med granater og filigransarbeide fra merovingertid. Funnet i Frogn. © 2015 Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0
Spenne av gull med granater og filigransarbeide fra merovingertid. Funnet i Frogn.
© 2015 Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0

 

Litteratur:
1996 Kock Johansen, Ø.
Fra urtid til ca. 1550. Frogn Bygdebok - bind 1. Frogn kommune.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet