1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kulturlandskap

Landskapet er de samlede fysiske omgivelsene som omgir oss. Begrepet kulturlandskap brukes når det fokuseres på den menneskelige påvirkningen i landskapet.

Kulturlandskapet er formet av menneskelig aktivitet fra ca 10.000 år tilbake og fram til i dag. Landskapet preges av spor etter jordbruk, kystkultur, bosetning og ferdsel. Kulturlandskapet avspeiler naturvilkår, samfunnsforhold og kulturhistorie. Kulturlandskapet er en viktig del av vår felles identitet og gir grunnlag for opplevelse i hverdag og fritid.                                                               

Kulturlandskapet har alltid vært i endring, men kulturlandskapet har mange kvaliteter som vi ønsker å ta vare på. Biologisk mangfold, kulturminner og andre verdier i kulturlandskapet er ikke bare en verdifull arv, men også ressurser som kan legge grunnlag for nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling. Kulturlandskapet trues i dag både av utbyggingspress, driftsendringer og nedtrapping av jordbruksaktivitet med gjengroing som resultat.

Hvem tar vare på kulturlandskapet?

Både staten, fylkeskommunen, kommunene og grunneierne arbeider for å ta vare på kulturlandskapet. Fylkeskommunen har som regional kulturminneforvaltning ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturlandskapsinteresser i plan- og byggesaker.

Kulturlandskap i Akershus

I forbindelse med saksbehandling og forvaltning er det nødvendig å ha god oversikt over verdifulle kulturlandskap i fylket. Rapportene "Kulturlandskap Follo" og "Grøntstruktur Romerike" er sentrale dokumenter i denne forbindelse. "Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer" har også en god oversikt over kulturlandskap av regional og nasjonal verneverdi. Mange kommuner har kartlagt viktige kulturlandskap i forbindelse med egne kulturvernplaner, og har avmerket disse på kommuneplanens arealdel. "Verneplan for Indre Oslofjord" er en statlig verneplan, hvor det er vernet viktige kulturlandskap i kystkommunene, som landskapsvernområder.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet