1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Vannforvaltning i Akershus

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i fylket.

Regional plan for vannforvaltning for perioden 2016-2021 i vannregionene Glomma med grensevassdragene og Vest-Viken  ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015. Den gir mål, strategier og tiltak for arbeidet med å forbedre vannkvaliteten. 

Regional plan for vannforvaltning i Glommaregionen (vannportalen.no)

Klima- og miljødepartementet har godkjent vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021, i tråd med EUs vanndirektiv. Se også oversikt over vannforvaltingsplanene for de 11 vannregionene (regjeringen.no). 

Arbeidet med å forbedre tilstanden i vann og vassdrag har pågått siden 2004. Fra januar 2007 trådte vannforskriften i kraft i Norge. Den er tilpasset EUs rammedirektiv for vann, og fastslår at alt grunnvann og overflatevann inkludert norsk kystfarvann skal ha god tilstand innen 2021.

For å oppnå dette målet må alle som jobber med og i tilknytning til vann delta og bidra. Det være seg; kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, miljødirektoratet, klima og forurensningsdirektoratet, mattilsynet, kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, miljøverndepartementet, kyst og fiskeridepartementet, landbruksnæringen, vannkraftnæringen, oppdrettsnæringen, fiskeri, alle utslippsnæringer og hver enkelt av oss.

Behovet for opprensking av vann og vassdrag er spesielt stort i Akershus og omland. Det rolige landskapet gir sakteflytende elver og store innsjøer. Dermed kan næringsstoffer og forurensning bygge seg opp. Tilsiget er betydelig, både jordbruk, industri og befolkning har bidrar til å forringe vannkvaliteten.

Hva er god tilstand?

For å kunne si at vi har oppnådd god tilstand i vannet må vi kunne svare JA på følgende spørsmål:

 • Kan vi drikke vannet?
 • Er kystvannet egnet til bruk i sjømatnæringen?
 • Er det trygt å spise fisken som er fanget her?
 • Er vannet rent nok til bruk i næringsmiddelindustrien?
 • Er vannet egnet til landbruksformål?
 • Blir det mer fisk i elvene?
 • Gir vannet oss mulighet til bading og rekreasjon?

Vannforskriften definerer tydelig hva vi mener når vi sier ”god tilstand”. Vannforskriften bruker begrepene

 • god økologisk tilstand
 • god kjemisk tilstand
 • god kvantitativ tilstand
 • godt økologisk potensial (om varig endrede vannforekomster)

Vannforvaltningen vurderer miljøtilstanden etter økologiske kriterier som blant annet forekomst av fisk, vannplanter, plankton, næringssalt og miljøgifter. I Vann-Nett finnes informasjon om miljøtilstanden for hver av disse temaene.

Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Norge. Der tilstanden er god skal den ikke bli dårligere enn i dag. Vi har tross alt mye godt vann i det langstrakte landet vårt.

Vesentlige utfordringer i vannregion Glomma

I Akershus er det flere vannområder som har store utfordringer. Plandokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål beskriver hovedutfordringene i vannregion 1 Glomma.

Blant faktorene som påvirker vanntilstanden kan vi nevne følgende:

 • Forurensning: omfatter punktkilder, diffuse kilder og langtransporterte forurensninger som bidrar til forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
 • Fysiske endringer: omfatter i hovedsak reguleringer i vassdrag og infrastruktur i kystsonen, men inkluderer også endrede strømforhold og vandringshindre på grunn av samferdsel eller kanalisering, f.eks. i forbindelse med jordbruk
 • Biologiske påvirkninger: omfatter fremmede arter som ørekyt og vasspest, innførte sykdommer og store svingninger i bestandene av naturlig forekommende arter som krypsiv

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet