1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Vannforvaltning i Akershus

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i fylket.

Regional plan for vannforvaltning i Glommaregionen

Regional plan for vannforvaltning for perioden 2016-2021 i vannregionene Glomma med grensevassdragene og Vest-Viken ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015. Den gir mål, strategier og tiltak for arbeidet med å forbedre vannkvaliteten. 

Regional plan for vannforvaltning i Glommaregionen (vannportalen.no)

Klima- og miljødepartementet har godkjent vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021, i tråd med EUs vanndirektiv. Se også oversikt over vannforvaltingsplanene for de 11 vannregionene i Norge (regjeringen.no). 

Arbeidet med å forbedre tilstanden i vann og vassdrag har pågått siden 2004. Fra januar 2007 trådte vannforskriften i kraft i Norge. Den er tilpasset EUs rammedirektiv for vann, og fastslår at alt grunnvann og overflatevann inkludert norsk kystfarvann skal ha god tilstand innen 2021.

For å oppnå dette målet må alle som jobber med og i tilknytning til vann delta og bidra. Det være seg; kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, miljødirektoratet, klima og forurensningsdirektoratet, mattilsynet, kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, miljøverndepartementet, kyst og fiskeridepartementet, landbruksnæringen, vannkraftnæringen, oppdrettsnæringen, fiskeri, alle utslippsnæringer og hver enkelt av oss.

Behovet for opprensking av vann og vassdrag er spesielt stort i Akershus og omland. Det rolige landskapet gir sakteflytende elver og store innsjøer. Dermed kan næringsstoffer og forurensning bygge seg opp. Tilsiget er betydelig, både jordbruk, industri og befolkning har bidrar til å forringe vannkvaliteten.

Vesentlige utfordringer i vannregion Glomma

I Akershus er det flere vannområder som har store utfordringer. Plandokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål beskriver hovedutfordringene i vannregion 1 Glomma.

Blant faktorene som påvirker vanntilstanden kan vi nevne følgende:

  • Forurensning: omfatter punktkilder, diffuse kilder og langtransporterte forurensninger som bidrar til forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • Fysiske endringer: omfatter i hovedsak reguleringer i vassdrag og infrastruktur i kystsonen, men inkluderer også endrede strømforhold og vandringshindre på grunn av samferdsel eller kanalisering, f.eks. i forbindelse med jordbruk
  • Biologiske påvirkninger: omfatter fremmede arter som ørekyt og vasspest, innførte sykdommer og store svingninger i bestandene av naturlig forekommende arter som krypsiv

Prosessmyndighet for vannområder i Akershus

Akershus fylkeskommune er delegert vannmyndighet med prosessansvar for fem av de 11 vannområdene med areal i Akershus, og er representert i åtte. Arbeidet består i å følge opp vannområdenes arbeid inn mot vannforskriften, og passe på at prosessen rundt utarbeidelse av dokumenter rundt fastlagte milepæler blir fulgt. Fylkeskommunen jobber tett opp mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er fagmyndighet.

Akershus fylkeskommune har prosessansvar for 5 vannområder:

I tillegg er fylkeskommunen representert i:

Oversikt over miljøtilstand og påvirkningsfaktorer

Gjennom verktøyet Vann-nett Portal finner du informasjon tilstand og potensial for vannområder og vannregioner fordelt geografisk, bl.a. på fylkes- og kommunenivå.

Les mer om hvordan du kan bruke portalen her.

Kart: Vannområder i Akershus

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet