1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Masseforvaltning

Prognoser viser at Akershus og Oslo fram mot 2031 kan ha om lag 320 000 nye innbyggere sammenlignet med år 2016. Denne samfunnsutviklingen krever nye boliger, skoler og infrastruktur. Det øker behovet for byggeråstoff og gir økte mengder overskuddsmasser i Oslo og Akershus som må forvaltes mer bærekraftig enn det som er tilfelle i dag. Den regionale planen for masseforvaltning i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Regional plan for masseforvaltning

Kommunene er arealmyndigheten, og behandler bl.a. planer for uttak av byggeråstoff, for byggeprosjekter som generer overskuddsmasser og for mottak av overskuddsmasser. De har etterlyst en regional plan for masseforvaltning som skal bidra til å møte de utfordringene kommunene har på dette området. Den ble vedtatt av fylkestinget 24.oktober 2016. Planen skal følges opp med et handlingsprogram som skal rulleres hvert år.

Les planen her: Regional plan for masseforvalting i Akershus (pdf)

Målene med planen

 • sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Akershus
 • sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering
 • sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser
 • redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport

For å nå disse målene, må det satses generelt på økt kompetanse, samarbeid og dialog, utvikling av juridiske virkemidler og framtidige løsninger. Kommunene må ha mer kunnskap om forekomstene av byggeråstoff i fylket, og der forekomstene sikres i aktuelle planer og planprosesser. For å sikre arealer for overskuddsmasser, må kommunene se på lokalisering av mottak av overskuddsmasser i et regionalt perspektiv og sikre disse arealene i aktuelle planer og prosesser. Overskuddsmasser blir ofte sett på som et problem som det er en utfordring å få plassert et sted uten større kostnader. For å sikre varigheten av byggeråstoff og at overskuddsmassene blir sett på som en ressurs, er ulike tiltak for å øke gjenbruk en viktig del av planen. Dette vil også sikre varigheten av byggeråstoff, og alt i alt bidrar det til å redusere miljø- og samfunnsbelastningen.

Regionale planretningslinjer

Et viktig virkemiddel som har vært etterspurt av kommunene, er de regionale planretningslinjene. Hensikten med planretningslinjene er å få en mer enhetlig og helhetlig praksis i masseforvaltningen i kommunene i Akershus. Begrepene som er forslått brukt i planen, er bl.a. et tiltak som skal bidra til dette. Rettslig bindende arealbruk blir først fastlagt i kommunenes arealplaner. Tidligere godkjente og gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner innenfor planområdet gjelder uavhengig av denne planen. Ved revisjon av kommuneplaner og reguleringsplaner skal planretningslinjene i regional plan for masseforvaltning i Akershus legge føringer for videre planlegging og forvaltning av masser i kommunene i Akershus.

Virkninger av planen

Statlige og regionale myndigheter skal bruke planen og planretningslinjene som grunnlag for å veilede kommunene. Den regionale planen er også grunnlag for innspill til kommunale planer og for å vurdere bruk av innsigelse der arealplaner kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og regionale interesser, slik de er konkretisert i denne planen.

Fakta om masseforvaltning

 • Hver innbygger i Akershus bruker omtrent 10 tonn eller et lastebillass pukk og grus pr. år. 
 • Pukk, grus og sand (byggeråstoff) brukes i store mengder til bygging av veier (underlag, asfalt), betong til hus og installasjoner, jernbane, flyplasser, tomteutjevning, røromdekking, havnesikring med mer.
 • Uttak av byggeråstoff fører til belastning på miljø og samfunn, som bl.a. nedbygging av arealer, støv, støy og klimagassutslipp fra transport.
 • Pukk, grus og sand er en ikke-fornybar ressurs. For å sikre at framtidige generasjoner får tilgang på disse ressursene, må bl.a. forekomstene sikres og gjenbruken må økes. 
 • Bygge- og anleggsvirksomhet skaper overskuddsmasser som gravemasser og byggavfall. Det kan føre til foruresning og forsøpling. Disse massene skal håndteres forsvarlig. 
 • Overskuddsmasser er ressurser som kan gjenbrukes. Dette skjer i alt for liten grad i dag. Det et mål å øke gjenbruken av overskuddsmassene. Det gjelder særlig rene, naturlige masser, men også ulike typer forurensede masser som ved riktig håndtering kan gjenbrukes i større grad enn i dag.
 • Det vil alltid være behov for arealer til mellomlager, sikker behandling og deponi av overskuddsmasser.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet