1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Viltforvaltning

Fylkeskommunen som planmyndighet har som overordnede mål å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Som en del av dette er det også viktig å sikre at viltet ikke har bestandsstørrelser som medfører uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Fylkeskommunen skal også bidra til at den kommunale forvaltningen ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet.

Viltforvaltningen omfatter alle høstbare pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Fylkesmannen har ansvaret for truede arter

Fylkeskommunens myndighetsområder

 

Statlige midler

Fylkeskommunen fordeler årlig statlige midler til vilttiltak. Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak i regi av enkeltpersoner, lag og organisasjoner der tiltaket har en regional, interkommunal eller nasjonal karakter.

Du kan lese mer om ordningen og krav til søknaden på Tilskot til viltformål (Kap 1425 post 74)

Søknaden skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar.

Fylkeskommunale midler

Fylkeskommunen har også avsatt egne midler til fisk- og vilttiltak. Tiltak som fremmer forvalting av de høstbare artene i fylket vil prioriteres. Disse kan søkes fortløpende men innen 15. mars for behandling samme år.

Søknaden sendes til post@afk.no

[-]

Mange rettighetshavere ønsker utvidet jakttid på elg og hjort. For å imøtekomme dette ønsket har Direktoratet for naturforvaltning (DN) gitt adgang til dette dersom særskilte forhold ligger til grunn, jf FOR 2012-03-01 nr 190

En søknad kan være initiert av rettighetshaver(e)/grunneierlag, men skal alltid gå gjennom en eller flere kommuner. Det kan søkes om utvidelse til 23. desember.

Grunnlag for søknad

  • Bestandsmessige behov – Det har gjennom ordinær måte (endring av minsteareal) ikke vært mulig å redusere bestanden til et bærekraftignivå
  • Forvaltningsmessige behov - Problemer knyttet til trekkende bestander som gjør skade på innmark/utmark eller som utgjør en trussel i trafikkbilde. Søknaden bør være en planmessig tilnærming rettet mot bestandens årsleveområde. Dersom årsleveområde omfatter fler kommuner bør disse samordne søknaden.
  • Næringsmessige behov - Rettighetshavere med betydelig inntekt/planlagt inntekt knyttet til utleie av jakt. Det skal i så fall foreligge næringsmessige behov utover det høstningsmessige. Dette skal dokumenteres.

I tilfeller hvor det er grunnlag for endring, er det ønskelig at kommunen gjennomfører høring.

Skjema

Kommunen/e sender søknad til post@afk.no.

[-]

I følge viltlovens § 51 kan skuddpremie bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen.

Søknad om godkjenning sendes tl Akershus fylkeskommune på post@afk.no

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet