1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Vern og forvaltning av fisk i Akershus

Fylkeskommunen har ansvar for ulike tiltak knyttet til vern og forvaltning av høstbare innlandsfiskearter i Akershus.

Vern og utvikling av fiskestammer og biotoper

Fylkeskommunen har ansvar for ulike tiltak knyttet til vern og forvaltning av høstbare innlandsfiskearter i Akershus. Forvaltningen av høstbare arter baser seg i hovedsak på Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og Naturmangfoldloven.

Fylkeskommunen kan gi tillatelse følgende aktivitet:

 1. Utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål når arten finnes eller har forekommet i den aktuelle delen av vassdraget tidligere. Se informasjon om søknadsprosess lenger ned på siden.
 2. Tillatelse til prøvefiske for andre enn rettighetshaver
 3. Tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag, jfr. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Kultiveringstiltak i vassdrag

Fylkeskommunen kan gi tillatelse til utsetting av fisk, prøvefiske eller fysiske tiltak i vassdrag. Søknad sendes Akershus fylkeskommune.

 Søknad må inneholde følgende opplysninger:

 • Opplysninger om søker (navn, adresse, kontaktperson, telefon-nummer privat og på arbeid, samt evt. e-post adresse).
 • Hvor søkes det om å sette ut fisk/prøvefiske eller gjøre inngrep? Hver enkelt lokalitet (vann, elv, bekk) må spesifiseres med navn og eksakt kartkoordinat (UTM). Et godt alternativ til å oppgi kartkoordinater er om lokaliteten(e) merkes av på kart som vedlegges søknaden.
 • Hvilket vassdrag drenerer lokaliteten til?
 • Hvilken fiskeart ønskes utsatt/prøvefisket?
 • Hvilken stamme ønskes brukt (ved utsetting)?
 • Hvor tenkes fisken anskaffet? Oppgi fra hvilket settefiskanlegg fisken skal kjøpes, evt. hvilket vann/elv fisken skal hentes fra dersom det er snakk om å flytte villfisk (denne må stedfestes med navn, kartkoordinat og hvilket vassdrag lokaliteten drenerer til).
 • Hvilke fiskearter er det i utsettingslokaliteten(e)? Oppgis for hver enkelt lokalitet.
 • Når ble det sist satt fisk i lokaliteten, og i tilfelle hvilken art og stamme ble satt ut? Oppgis for hver enkelt lokalitet (ved utsetting)?

Dersom tiltaket krever tillatelse også fra veterinærmyndighetene innhenter fylkeskommunen Mattilsynets vedtak før fylkeskommunen ferdigbehandler saken.

Dersom søknaden gjelder storaure, kreps eller andre arter som Fylkesmannen har ansvar for sendes søknaden Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet