1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regional plan for masseforvaltning

Prognoser viser at Akershus og Oslo fram mot 2031 kan ha om lag 320 000 nye innbyggere sammenlignet med 2016. Denne samfunnsutviklingen krever nye boliger, skoler og infrastruktur. Det øker behovet for byggeråstoff og gir økte mengder overskuddsmasser i Oslo og Akershus som må forvaltes mer bærekraftig enn det som er tilfelle i dag.

Kommunene er arealmyndigheten, og behandler bl.a. planer for uttak av byggeråstoff, for byggeprosjekter som generer overskuddsmasser og for mottak av overskuddsmasser. De har etterlyst en regional plan for masseforvaltning som skal bidra til å møte de utfordringene kommunene har på dette området.  Den ble vedtatt av fylkestinget 24.oktober 2016. Planen skal følges opp med et handlingsprogram som skal rulleres hvert år.

Bedre koordinering og ressursutnyttelse

-Det er avgjørende å ha et regionalt perspektiv når det gjelder masseforvaltning. Det gir bedre koordinering og utnyttelse av ressursene på tvers av kommunene, og reduserer unødvendig lang transport av masser. Derfor er den regionale planen for masseforvaltning viktig og nyttig for kommunenes planlegging, sier Torild Fagerbekk,  plansjef i Skedsmo kommune.

Hun peker på at planen tar opp utfordringer og går opp gråsoner når det gjelder masseforvaltning, og den skaper felles begrepsbruk. – Planen er også et grunnlag for en bærekraftig og positiv næringsutvikling innen byggeråstoff, sier Fagerbekk.

Målene med planen

  • Sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Akershus.
  • Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering.
  • Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser.
  • Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport.

For å nå disse målene, må det satses generelt på økt kompetanse, samarbeid og dialog, utvikling av juridiske virkemidler og framtidige løsninger. Kommunene må ha mer kunnskap om forekomstene av byggeråstoff i fylket, og der forekomstene sikres i aktuelle planer og planprosesser.

Økt gjenbruk og felles praksis

For å sikre arealer for overskuddsmasser, må kommunene se på lokalisering av mottak av overskuddsmasser i et regionalt perspektiv og sikre disse arealene i aktuelle planer og prosesser. Overskuddsmasser blir ofte sett på som et problem som det er en utfordring å få plassert et sted uten større kostnader. For å sikre varigheten av byggeråstoff og at overskuddsmassene blir sett på som en ressurs, er ulike tiltak for å øke gjenbruk en viktig del av planen. Dette vil også sikre varigheten av byggeråstoff, og alt i alt bidrar det til å redusere miljø- og samfunnsbelastningen.

Et viktig virkemiddel som har vært etterspurt av kommunene, er de regionale planretningslinjene. Hensikten med planretningslinjene er å få en mer enhetlig og helhetlig praksis i masseforvaltningen i kommunene i Akershus. Begrepene som er forslått brukt i planen, er bl.a. et tiltak som skal bidra til dette. Rettslig bindende arealbruk blir først fastlagt i kommunenes arealplaner. Tidligere godkjente og gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner innenfor planområdet gjelder uavhengig av denne planen. Ved revisjon av kommuneplaner og reguleringsplaner skal planretningslinjene i regional plan for masseforvaltning i Akershus legge føringer for videre planlegging og forvaltning av masser i kommunene i Akershus.

Statlige og regionale myndigheter skal bruke planen og planretningslinjene som grunnlag for å veilede kommunene. Den regionale planen er også grunnlag for innspill til kommunale planer og for å vurdere bruk av innsigelse der arealplaner kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og regionale interesser, slik de er konkretisert i denne planen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet