1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Organisasjoner og nettverk

Akershus fylkeskommune deltar aktivt i en rekke internasjonale organisasjoner og nettverk. Med dette har vi som mål å øke vår internasjonale kompetanse, og oppnå økt gjennomslagskraft overfor nasjonale og europeiske myndigheter.

Akershus fylkeskommunes deltakelse i internasjonale organisasjoner og nettverk skal bidra til å realisere fylkeskommunens målsettinger og oppgaveløsning innenfor de tematiske og geografisk prioriterte områdene.

Medlemskap i organisasjoner og samarbeidsallianser skal medføre både kompetanseheving, økt gjennomslagskraft overfor nasjonale og europeiske myndigheter, samt danne grunnlag for målrettet prosjektarbeid.

Akershus fylkeskommune deltar aktivt i følgende internasjonale organisasjoner:

METREX (European Metropolitan Regions and Areas)

METREX er et nettverk for europeiske storbyregioner som gir en plattform for utveksling av kunnskap, ekspertise og erfaring om byregionenes utvikling. Akershus er medlem sammen med Oslo kommune. Hovedformålet med medlemskapet er erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid, særlig knyttet til utfordringene innen areal og transportplanlegging i Osloregionen. Satsing på by- og tettstedsutvikling i Akershus er også en viktig årsak til aktiv deltagelse i METREX.

ARC (Airport Regions Conference)

Airport Regions Conference er en organisasjon som representerer europeiske regioner som har en større internasjonal flyplass i sitt område. ARC samler et bredt spekter av ekspertise i grensesnittet mellom lufttransport og regional utvikling. Et hovedfokus er balansegangen mellom de økonomiske fordelene og miljømessige utfordringene en flyplass gir. Akershus fylkeskommune er, sammen med Øvre Romerike Utvikling, medlem av ARC for å bidra til å få utnyttet det potensialet en stor flyplass har for regional utvikling, men også sikre en politikk som i størst mulig grad begrenser de negative konsekvensene (som forurensning og støy).

HyER (Hydrogen Fuel Cells and Electro-mobility in European Regions)

HyER er en europeisk organisasjon for regioner, som skal bidra til at medlemmene fremmer og gjennomfører strategier for økt bruk av hydrogen, brenselceller og elektriske kjøretøy. Organisasjonen spiller en viktig rolle som politisk påvirkningskraft og som arena for erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid. Akershus fylkeskommune ønsker å være et aktivt medlem i HyER, da det å bidra til økt europeisk og nasjonalt fokus på, og tilrettelegging for, implementering av miljøvennlig energi for transport av gods og personer. Dette er et høyt prioritert område for fylkeskommunen.

Gøteborg-Oslo samarbeidet (GO)

GO-samarbeidet er et regionalpolitisk samarbeid mellom de fem regionene langs aksen Oslo-Gøteborg. Samarbeidet er konsentrert rundt to områder: Bærekraftig næringsutvikling og transport. Visjonen for samarbeidet er at denne regionen skal være en attraktiv og bærekraftig region i Europa med grenseløse muligheter. Et forbedret togtilbud mellom Gøteborg og Oslo er et særlig sentralt tema. Det er viktig både i seg selv, og relatert til transport, er et grenseregionalt samarbeid for å styrke en bærekraftig næringsutvikling i regionen.

Den Skandinaviske Arena (DSA)

DSA er en utvidelse av GO-samarbeidet, hvor GO-regionen går sammen med Øresundregionen for å utvikle en bærekraftig region. Målet for samarbeidet er forbedret jernbanekapasitet på strekningen Akershus/Oslo – Gøteborg – Malmø - København. Videre deltar Akershus fylkeskommune aktivt i de nasjonale samarbeidsorganene Osloregionens Europakontor og Europapolitisk arbeid i Østlandssamarbeidet.

Osloregionens Europakontor (ORE)

Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU- og EØS-informasjon. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon. Kontoret ligger sentralt i Brussel med kort avstand til EU-institusjonene, andre regionskontorer samt en mengde interesse- og bransjeorganisasjoner.

Europapolitisk arbeid i Østlandssamarbeidet

Gjennom landsdelssammenslutningen Østlandssamarbeidet ønsker fylkene på Østlandsområdet gjennom europapolitisk arbeid å øke regional medvirkning og innflytelse i europapolitikken, og fremme økt deltakelse i utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for regional ut vikling på Østlandet.

I tillegg følger Akershus fylkeskommune aktivt  utviklingen i relevante nettverk, som for eksempel BSSSC
(Baltic SeaStates Subregional Cooperation) og Intermodes (European Club of Intermodal Cities and Regions).

Bruk av EU- og EØS-finansieringsordninger er bare relevant for Akershus fylkeskommune når dette er i samsvar med prioriteringene i internasjonal strategi og dermed bidrar til å forsterke arbeidet med å realisere fylkeskommunens målsettinger og oppgaveløsning.

EU-program

Gjennom EØS-avtalen har norske aktører anledning til å delta i et 20-talls EU-programmer hvor man kan få delfinansiering til utvekslings, utviklingsprosjekter eller nettverksarbeid.

EU-programmene dekker områder  som forskning og utvikling, utdanning, kultur, det sosiale området, energi, IKT, sivilt beredskap, innovasjon osv. Totalt fordeles cirka 8 mrd € gjennom programmene.

Les mer hos Osloregionens Europakontor

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet