1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Tilgjengelig kollektivtransport

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne reise og benytte seg av kollektivtransport på lik linje som alle andre.

Tilgjengelighetsstrategi

I mange år har det vært gjort et arbeid med universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten i Akershus. Informasjon, betalingsløsninger, transportmidler og holdeplasser har vært prioritert. Til tross for at kollektivtransporten i økende grad er tilgjengelig viser det seg at mennesker med funksjonsnedsettelse bruker kollektivtransport i mindre grad enn andre.

Akershus fylkeskommune har som ambisjon at kollektivtransporten så langt som mulig skal kunne brukes av alle. Fylkestinget vedtok i november 2018 en strategi med sju satsningsområder som skal bidra til et mer systematisk og målrettet arbeid med universell utforming av kollektivtransporten som Akershus fylkeskommune har ansvar for.

Last ned: Strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten i Akershus 21.2

Sju satsningsområder

Strategien legger grunnlag for en mer helhetlig og systematisk innsats for å nå målet om mobilitet for alle, uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser. For å oppnå dette må aktørene koordinerer arbeidet med universell utforming og prioritere tiltak som bidrar til sammenhengende reisekjeder. I strategien er det sju satsningsområder som peker ut retning for fylkeskommunes videre arbeid. Satsningsområdene er:

  • Samhandling
  • Brukermedvirkning
  • Kompetanse
  • Holdningsarbeid
  • Informasjon
  • Teknologi
  • Fysiske omgivelser

Under hvert satsningsområde er det egne mål, ansvarsfordeling og forslag til strategier for å nå målene. Strategien har ikke har en egen handlingsplan, men konkrete tiltak skal legges inn i det årlige handlingsprogrammet for samferdsel.

I kollektivtransporten er også andre aktører, som NSB, Sporveien, Bane NOR og kommunene i Akershus sentrale. Disse aktørene har ikke vært med i strategiarbeidet, da det har vært avgrenset til kun å gjelde fylkeskommunens kollektivansvar. I den konkrete oppfølgingen av strategien vil det være nødvendig å trekke inn, og samarbeide med, aktører også utenfor fylkeskommunens direkte ansvarsområde.

Bakgrunn og prosess

Fylkestinget vedtok i 2017 at Akershus fylkeskommune skulle utarbeide en strategi for å øke tilgjengelighet til kollektivtransporten for mennesker med nedsatt funksjonsevne og at arbeidet skal skje i samråd med fylkeskommunale råd og aktuelle organisasjoner for å sikre en god brukermedvirkning

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra AFK, Ruter, SVV og AKT med ansvar for å utarbeide forslag til strategi. Det har vært arrangert to arbeidsverksteder med formål om kunnskapsheving, dialog og medvirkning. Verkstedene har bidratt til å identifisere behov i arbeidet og utforme strategiens satsingsområder. Det første arbeidsverkstedet var hovedsakelig for kollektivaktørene i fylkeskommunen, mens det andre hadde deltakere fra de fylkeskommunale rådene, representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ved Blindeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og SAFO), samt Ruter, SVV og AKT. 

Akershus fylkeskommune inviterte tidliger i år til en bred høring og samtlige kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold, brukerorganisasjoner og buss- og togselskap ble invitert til å komme med innspill.

Definisjon

Det finnes en rekke definisjoner på universell utforming. Kjernen i dem er å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. På denne måten kan flest mulig delta aktivt i samfunnet.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell utforming slik: "Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det".

 

Hele reisekjeder – tilgjengelighet for alle

For at alle reisende skal ha et godt transporttilbud som er pålitelig og innehar vesentlige kvaliteter er det viktig å fokusere på hele reisen fra dør til dør, det som kalles reisekjeden. Reisekjeden består av en rekke elementer som alle må være tilgjengelige for at alle skal ha likeverdig tilgang og mulighet til å reise. Det er mange aktører som er involvert i en reisekjede og som må være ansvarlig for sine områder når hele reisekjeden skal kunne benyttes av alle. 

Ansvarsfordeling i reisekjeden

Det er ulike transportaktører som har ansvar for de ulike delene av reisekjeden i Akershus. Ansvaret for infrastruktur fram til holdeplass er fordelt mellom de ulike kommunene i Akershus og Statens vegvesen (SVV). SVV forvalter fylkesvegnettet på vegne av vegeier Akershus fylkeskommune og er statlig fagmyndighet med sektoransvar (riksvegmyndighet). Kommunen har ansvar for infrastruktur på kommunale veier.  Ansvaret for holdeplasser er fordelt mellom SVV, Akershus kollektivterminaler (de største terminalene) og Sporveien (T-banestasjonene). Det er også enkelte holdeplasser langs kommunale veier som da eies av den enkelte kommune. Informasjon før og under reisen, billettering og utforming av transportmiddelet er Ruters ansvarsområde.

Universell utforming som strategi

Ved å bruke universell utforming som strategi i utforming av omgivelser og servicetilbud, kommer det alle til gode. Et eksempel er holdeplasser som gir direkte innstigning til kollektivtransport. Slik utforming gjør at flere kan reise kollektivt, samtidig som det blir enklere for alle. Ledelinjer og kontrastmarkeringer bidrar til trygg mobilitet for alle og øker orienteringen for blinde og svaksynte.

TT-ordning og service-/bestillingsruter

Tilbudet om kollektivtransport i Akershus er stadig under utvikling og de fleste rutebusser har lav innstigning og rampe. Dette gjør transportmidlene mer tilgjengelig for flere. I tillegg finnes det tilbud om servicelinjer og bestillingstransport i mange kommuner. TT-ordningen er for funksjonshemmede som er ute av stand til å reise med kollektivtransport selv om tilbudet er tilrettelagt.

Andre offentlige transporttjenester

Mens Akershus fylkeskommune har ansvaret for ordinær kollektivtransport, service-/bestillingsruter, skoleskyss og tilrettelagt transport, er det en rekke andre offentlig betalte persontransporttjenester som staten og kommunene har ansvaret for. Pasientreiser og arbeids- og utdanningsreiser ligger under henholdsvis de statlige helseforetakene og NAV, mens hver kommune har hovedansvaret for skoleskyss i forbindelse med farlig skolevei og spesialskyss som dagsenterkjøring.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet