1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Sykkelsatsing i Akershus – strategi og regionale planer

Akershus fylkeskommunes sykkelstrategi skal fremme en helhetlig sykkelsatsing og tiltak på tvers av fagområder.

Sykkelstrategi for Akershus 2015-2030

Akershus fylkeskommune vedtok i 2015 en sykkelstrategi, som skal fremme en helhetlig sykkelsatsing med sykkeltiltak på tvers av avdelinger. Hovedmålet i sykkelstrategien er å øke sykkelandel til 8 prosent innen 2023, som er det nasjonale målet.

Formålet er å bidra til å økt bruk av sykkel, som er positivt for både miljø og folkehelse. Strategien tar for seg tiltak både innen fysisk tilrettelegging og andre stimuleringstiltak for å motivere flere til å velge sykkelen.

Sykkelstrategien og består av fem hovedelementer:

 1. Løfte frem sykkel, sykkelparkering og myke trafikanter som et viktig interesseområde i planbehandling og dialog med kommunene og andre aktører.
 2. Bidra til økt bruk av sykkel gjennom kommunikasjon og aktivitetsskapende arbeid
 3. Lokalisere skolebygg, regionale anlegg for idrett og friluftsliv og andre fylkeskommunale virksomheter slik at flest mulig kan gå og sykle.
 4. Utvikle sammenhengende sykkelveinett lokalt og regionalt
 5. Legge til rette for sykling fra dør til dør hele året

Les hele sykkelstrategien for Akershus 2015-2023 (PDF: 1.2 MB)

Sykkelstrategien med mål og tiltak følges opp i Aktivitetsløftet - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030, og i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Aktivitetsløftet

Aktivitetsløftet følger opp sykkelstrategien under utviklingsområde C: Aktive forflytninger – på sykkel og til fots i Aktivitetsløftet.

Fremtidsbilder:

 • C.1. Ferdselsårer for aktiv forflytning er helhetlig utviklet i og på tvers av kommuner og er godt koblet med øvrig infrastruktur.
 • C.2. Sykkel og gange er den mest attraktive og effektive måten å komme seg enkelt til kollektivknutepunkt, skole, jobb og fritidsaktiviteter. Dette sørger for at en stor andel av det økte transportbehov et tatt med sykkel og gange.

Strategier:

 • C.1-2.1. Støtte og løfte frem sykkel, sykkelparkering og myke trafikan­ter som et viktig interesseområde i planbehandling og dialog mellom stat, fylkeskommune, kommunene og andre aktører.
 • C.1-2.2. Iverksette og støtte kommunikasjon og aktivitetsskapende arbeid for økt aktiv forflytning.
 • C.1-2.3. Lokalisere skolebygg, anlegg for idrett og friluftsliv og andre virksomheter slik at flest mulig kan gå og sykle.
 • C.1-2.4. Arbeide for at gange- og sykkelveinettet lokalt og regionalt, og mellom prioriterte byer og tettsteder er sammenhengende.
 • C.1-2.5. Legge til rette for gange- og sykling fra dør til dør hele året.

Les mer om regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

Sykkel i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

I Areal og transportplan for Oslo og Akershus er det en overordnet strategi for transport å «utvikle tranpsortløsninger i prioriterte vekstområder som bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser og bykvalitet. I retningslinge R18 legges klare føringer for at det forventes at det utvikles et trygt og tydelig nett for gange og sykling.

Blant annet står det videre at «På strekinger med stort potensial for sykkeltrafikk, bør det bygges sammenhengende regionale sykkelveier med høyere standard enn tradisjonelle gang- og sykkelveier (større bredde, økt fremkommelighet), og adskilt fra fotgjengere og biler. Dette gjelder særlig langs hovedveiene inn mot Oslo, mellom prioriterte regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner, og ellers i bybåndet der befolkningstettheten er høy, men også mellom prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus.

Les mer om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Sykkeltiltak i Akershus

Fylkeskommunens sykkelsatsing er fordelt over flere avdelinger og ansvarsområder.

Trygg skolevei og gang- og sykkelsti

Fylkeskommunen sørger i samarbeid med Statens vegvesen for fysisk tilrettelegging for sykling med vekt på gang- og sykkelveier og trygging av skoleveier. I rapporten Trygging av skoleveger i Akershus synliggjøres gjennomførte tiltak og grunnlag for prioritering av gang- og sykkelveger i fylket. 

Legge ut rapport om hva Statens Vegvesen har gjort på vegne av Akershus i «Sykkelåret 2018» når den er klar.

Les mer om trafikksikkerhetsarbeidet og gang- og sykkelveier.

Sykkelopplæring

God sykkelopplæring er vesentlig for å øke andelen som sykler og for å redusere ulykker blant syklister i trafikken. Fylkeskommunen støtter god sykkelopplæring i skolen gjennom en egen tilskuddsordning. 

Kampanjer og stimuleringstiltak for økt sykling

Fylkeskommunen satser på stimuleringstiltak gjennom goder og kampanjer både i befolkningen generelt og blant egne ansatte gjennom ulike tiltak.

Sykkelvennlig arbeidsplass

Syklistenes Landsforening har en egen sertifiseringsordning for sykkelvennlig arbeidsplass. Akershus fylkeskommune ble sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass i 2018, på grunnlag av vår fine og tilrettelagte sykkelparkering for de ansatte og ulike stimuleringstiltak og goder gjennom året for de som velger sykkelen til jobb.

Det er viktig for fylkeskommunen å gå foran som et godt eksempel og tiltakene blir godt mottatt hos de ansatte. Vi oppfordrer flere offentlige og private arbeidsplasser i fylket til å ha fokus på dette. Å sykle øker prestasjonene dine både på jobb og skole, samt gir deg bedre fysisk og psykisk helse. Ikke minst sparer du både penger og miljø!

Les mer om Syklistenes Landsforenings sertifiseringsordning.

Sykle til jobben og U-GO

Akershus fylkeskommune har inngått avtale med Bedriftsidretten om å subsidiere deltagelse i aktivitetskampanjene Sykle til jobben for arbeidsplasser og U-GO for ungdomsskoleelever våren 2019. Fylkeskommunen ønsker å motivere og skape gode fellesskap og lagånd der vi heier på hverandre i kommunenes skoler og arbeidsplasser. Deltakerne kan registrere all fysisk aktivitet de foretar seg i perioden, og dermed kan alle delta i kampanjen.

Les mer om kampanjene Sykle til jobben og U-GO.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet