1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Akershus

Kommunene i Akershus oppfordres til å styrke friluftslivet gjennom å kartlegge og verdsette kommunens områder for friluftsliv.

 Akershus fylkeskommune har invitert alle kommunene i Akershus til å delta i det flerårige prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus 2015-2018».

21 kommuner i Akershus har meldt interesse for å delta i prosjektet. Seks pilotkommuner (Frogn, Hurdal, Nes, Sørum, Rælingen og Vestby) startet arbeidet høsten 2015, de øvrige kommunene startet arbeidet i 2016.

Målet med det fylkeskommunale prosjektet er at alle kommunene i Akershus har gjennomført kartlegging og verdsetting av sine friluftslivsområder innen 2018. Se prosjektbeskrivelse.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i kommunen – hvilken nytte gir det?

  • Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen og friluftslivsarbeidet.
  • Unngå at viktige friluftslivsområder bygges ned eller ikke blir godt nok ivaretatt.
  • Grunnlag for å sikre de best egnede friluftslivsområdene og ferdselsårene.
  • I oppfølging av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» når den vedtas.

Arbeidet med kartleggingen og verdsetting av friluftslivsområder skal legges inn i Miljødirektoratets nasjonale databasen Naturbase (ekstern lenke). Kommuner som allerede har gjennomført arbeidet er registrert i Naturbase, under kartlaget «Kartlagte friluftsområder». Databasen vil fortløpende bli oppdatert med temakart også fra kommunene i Akershus.

Hvordan sikre friluftslivet i by- og tettstedsutviklingen?

I tråd med Regional plan for areal og transport, skal befolkningsveksten i Akershus konsentreres til noen prioriterte byer og tettsteder. Samtidig er et av fremtidsbildene i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv at alle i Akershus har mulighet for friluftsliv i sitt nærmiljø. I følge kunnskapsgrunnlaget til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er friluftsliv den aktiviteten som flest innbyggere prioriterer, når de skal være fysisk aktive.

Tilgangen på gode lokale friluftslivsområder blir et viktig fokusområde når byene og tettstedene i Akershus skal vokse og fortettes. For å få kunnskap og oversikt arbeider kommunene i Akershus med kommunale prosjekter for å kartlegge og verdsette områdene i kommunen som er egnet for friluftsliv.

Prosjektkoordinator

Prosjektet ledes av Akershus fylkeskommune i tillegg er Oslofjorden Friluftsråds Inger-Marie Juel Gulliksen engasjert for å koordinere, veilede og bistå kommunene i arbeidet.

Tilskudd til kartlegging og verdsetting

Fra og med 2014 har tilskuddsposten «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» etablert i statsbudsjettet og gir mulighet for økonomisk støtte til et flerårig prosjekt. Formålet med ordningen er at fylkeskommunene og kommunene stimuleres til å delta i regionale prosjekt om kartlegging og verdsetting av hele kommunen, og kommunenes viktigste områder for friluftsliv innen 2018.

En forutsetning for tilskudd er samfinansiering av prosjektet mellom statlige midler (50 %) og fylkeskommunale og kommunale midler (til sammen 50 %).

For 2017 er det på landsbasis satt av 7 millioner kroner.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv følger en fast metodikk

Kartleggingsarbeidet skal følge metodikken i Miljødirektoratet sin veileder M98-2013 «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» (ekstern lenke). Du kan også finne nyttig informasjon for hvordan du skal gå frem på Miljøkommune.no (ekstern lenke)

Metodikken ble presentert i det første møtet i Urban idé Akershus den 14. november 2013. Kommunene i Akershus som deltok i møtet fikk dra nytte av erfaringene fra Nordland fylke, der alle kommunene nå har gjennomført kartleggingsarbeidet, i et samarbeid mellom kommunene, Salten friluftsråd og Nordland fylkeskommune.

Det nasjonale målet i prosjektet er at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftsområder innen 2018. På www.miljøstatus.no (ekstern lenke) kan man følge med på status på prosjektet nasjonalt og i Akershus.

Prosjektmøter

Oppstartsmøte 8. oktober 2015
Den 8. oktober 2015 ble det gjennomført oppstartsmøte i prosjektet. Presentasjonene fra møtet finner du her (ekstern lenke):

Erfaringsutvekslingskonferanse 14. oktober 2016
Den 14. okober 2016 la kommunene fram sine erfaringer så langt i prosjektet.

Les flere artikler

Hvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

09.01.2019

Les hele artikkelen

Forsidebilde til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030

Aktivitetsløftet - Aktiv i Akershus hele livet

14.03.2017

Les hele artikkelen

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Akershus

06.02.2015

Les hele artikkelen

Turløypene i Akershus skal merkes og skiltes. - Dette skal gjøre tilbudet for utendørs rekreasjon mer fristende for fylkets innbyggere, sier Axel Pettersen.

Turskiltprosjektet – hele landet skal merkes

10.12.2013

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet