1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Folkehelsearbeid

Akershus fylkeskommune skal arbeide for et helsevennlig lokalsamfunn, forebygge sykdom og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

Fylkeskommunens ansvar for folkehelsen

Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å redusere sosial helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og kvinner og menn.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) pålegger fylkeskommunen å være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap, holde oversikt over folkehelsetilstanden og ved å understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

Folkehelse i alt vi gjør

Akershus fylkeskommune skal bidra til å fremme god folkehelse i hele Akershus. Vi arbeider med å koble kommunale og regionale planstrategier, slik at disse i større grad bygger opp under hverandre i arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn.

Som del av dette arbeidet skal fylkeskommunen:

  • legge til rette for dialog og erfaringsutveksling med kommuner om arbeidet med å integrere folkehelseperspektivet i regionale og kommunale planstrategier.
  • arbeide for å utarbeide og formidle statistikk og analyser som gir oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne.
  • bidra til at praktiske erfaringer fra aktiviteter som fremmer helse blir delt mellom kommunene og frivillige organisasjoner. På den måten kan Akershus blir et godt sted å bo og leve for alle.

Noen av folkehelsetiltakene som er igangsatt:

Helsefremmende tiltak i videregående skole

Fylkeskommunens styrking av skolehelsetjenesten bidrar til økt tilgjengelighet av helsesøstre på videregående skoler i Akershus. I tillegg kan skolene søke om midler til helsefremmende tiltak. Midlene skal stimulere til et aktivt utviklingsarbeid som kan bidra til å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse hos elevene.

Helsefremmende by- og tettstedsutvikling

Folkehelse og sosial bærekraft er et viktig aspekt i fylkeskommunens satsing på by- og tettstedsutvikling og oppfylling av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Inkludering og mangfold

Akershus fylkeskommune arbeider for inkluderingen av innvandrerbefolkningen gjennom tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet i lokalsamfunnet og gjennom et målrettet fokus på målgruppen i folkehelsearbeidet.

Internasjonalt folkehelsearbeid

Akershus fylkeskommune deltar i WHO-nettverket Regions for health.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet