1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Skjema og tjenester - alfabetisk

Skjema og tjenester

A

 1. Akvakultur- og kultiveringsanlegg

  Fylkeskommunen har et koordinerende ansvar for behandling av akvakultursøknader og er tildelingsmyndighet for konsesjoner. I tillegg behandler fylkeskommunen søknader om etablering og drift av kultiveringsanlegg.

 2. Arbeidsavtale for lærlinger og lærekandidater

  Som lærling er du også en arbeidstaker, derfor må du skrive under en arbeidsavtale med bedriften. Arbeidskontrakten regulerer arbeidstid og lønn. En kopi av arbeidsavtalen skal legges ved kontraktene før godkjenning.

 3. Avbrudd i læretiden

  Ved avbrudd opphører tilskuddsutbetalingen. Tilskuddet starter opp igjen når lærlingen er tilbake i arbeid. Avbruddet registreres hos Akershus fylkeskommune, slik at lærlingen/lærekandidaten kan få forlenget kontrakten tilsvarende fraværets lengde. Hvis det forekommer endringer i læreforholdet skal Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring informeres om dette.

B

 1. Bestilling av fagbrev / svennebrev

  Fag-/svennebrev er et diplom i A3 format og kan ikke brukes som gyldig dokumentasjon på bestått fag-/svenneprøve når du søker videre utdannelse, jobb eller annet. Har du i inneværende år tatt fag-/svenneprøve blir ikke dette oversendt før det har vært formell overrekkelse i mars kommende år.

E

 1. Eksaminators redegjørelse - eksamen

  Eksaminators redegjørelse ved klage på karakter ved praktisk, muntlig og praktisk-muntlig eksamen.

 2. Endring av søknad til videregående opplæring

  Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden til videregående skole etter søknadsfristen. Dette gjelder dersom det finnes medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på.

F

 1. Faglærers redegjørelse - standpunkt

  Faglærers redegjørelse for grunnlaget for standpunktkarakter.

 2. Fastsettelse av jakttidsendringer

  Søknad om utvidelse utvidet jakttid på elg og hjort. Direktoratet for naturforvaltning (DN) gitt adgang til utvidet jakttid dersom særskilte forhold ligger til grunn.

 3. Fylkestingets spørretime

  Innbyggerne i Akershus og andre interesserte kan stille spørsmål direkte til fylkestinget. Spørretimen arrangeres i forbindelse med møter i fylkestinget, og varer inntil 30 minutter.

H

 1. Halvårsvurdering av lærling el. lærekandidat

  Dette er et eksempel på et skjema som kan brukes til halvårsvurderingen av lærlinger og lærekandidater. Halvårsvurderingen er en del av vurderingen underveis. Den er uten karakter, og skal beskrive kompetansen til lærlingen og lærekandidaten i forhold til kompetansemålene i læreplanverket.

 2. Handlingsprogram for næring og nyskaping

  Handlingsprogram for næring og nyskaping skal bidra til å oppnå fylkeskommunens næringspolitiske hovedmål om et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Programmet består av samarbeidsprosjekter mellom aktører i næringslivet, offentlig sektor, virkemiddelapparat, utdanning og forskning. Søknad sendes regionalforvaltningen.

 3. Heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt

  Søknad om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt. Når lærling/lærekandidat hever kontrakten frivillig, faller opplæringsretten (ungdomsretten) normalt bort. Spørsmål om opplæringsrett, kan rettes til Akershus fylkeskommune, avd. for videregående opplæring - 22 05 50 00.

 4. Høringer

  Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn. Høringsuttalelser kan lastes opp elektronisk via vårt elektroniske høringsskjema.

I

 1. Innbyggerinitiativ

  Innbyggerne i Akershus har rett til å fremme forslag for politikerne. Det slår kommuneloven fast. Innbyggerinitiativ kan opprettes elektronisk gjennom portalen www.minsak.no, hvor du også kan samle underskrifter til saken. Etter at du har samlet nok underskifter, sendes din sak til fylkeskommunen.

 2. Inngrep i automatisk fredet kulturminne.

  Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete arkeologiske kulturminner må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til vedkommende myndighet (dvs. rette fylkeskommune, Sametinget eller Byantikvaren i kommuner som har det). Se veiledning på siste side i skjemaet.

 3. Innsatsmidler for nyskaping i Akershus

  Fylkeskommunen skal legge til rette for å styrke regionens næringsliv og innovasjonsmiljøers evne til entreprenørskap, innovasjon og profilering, gjennom økt samhandling mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og andre offentlige partnere.

 4. Intern plan for opplæring i lærebedriften

  Lærebedriftene skal utarbeide en intern plan for opplæringen i bedriten. Opplæringsplanene er et verktøy for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. Ta utgangspunkt i bedriftens arbeidsoppgaver og vurder hvordan de samsvarer med kompetansemålene i læreplanen. La lærlingen jobbe med de arbeidsoppgavene som best dekker læreplanen.

K

 1. Karakterklage - Elevens klage - eksamen

  Elevens eller privatistens redegjørelse ved klage på karakter ved praktisk, muntlig og praktisk-muntlig eksamen.

 2. Karakterklage - Klage på lokalt gitt skriftlig eksamen/sentralt

  Elevens klage på lokalt gitt skriftlig eksamen, eller sentralt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur.

 3. Karakterklage - Sensors redegjørelse - eksamen

  Sensors redegjørelse ved klage på karakter ved praktisk, muntlig og praktisk-muntlig eksamen.

 4. Karakterklage - Skolens redegjørelse - eksamen

  Skolens redegjørelse ved klage på karakter ved praktisk, muntlig og praktisk-muntlig eksamen.

 5. Karakterklage - Skolens redegjørelse - standpunkt

  Skolens redegjørelse for grunnlaget for standpunktkarakter.

 6. Klage på ikke bestått fag- eller svenneprøve

  En lærling eller praksiskandidat som har fått karakteren ikke bestått, kan klage på prøven. Kandidaten kan klage på grunnlag av prøvenemndas faglige vurdering eller formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen.

 7. Klageskjema - Elevens klage - standpunkt

  Elevens redegjørelse for grunnlaget for klage på standpunktkarakter.

 8. Kontaktinfo for foreslåtte prøvenemndsmedlemmer

 9. Kontaktskjema for spørsmål om fagopplæring

  Har du spørsmål om fagopplæring? Lærekontrakten? Fag- og svenneprøve? Skriv inn ditt spørsmål og få raskt svar.

L

 1. Lommefagbevis - bestillingsskjema

 2. Lærekontrakt (for lærlinger)

  Når du har gjort en avtale om å bli lærling i en bedrift skal dere skrive under en lærekontrakt. Dette er et juridisk bindene dokument. Denne kontrakten skal signeres av deg som lærling og din faglige- og ansvarlige leder. Noen ganger er faglig leder og ansvarlig leder den samme personen. Kontrakten må dere fylle ut i tre eksemplarer og sende samtlige eksemplarer inn til Akershus fylkeskommune.

M

 1. Melding om behov for tilpasning av skolebygg eller undervisning

  Benyttes dersom en elev i videregående skole har behov for tilpasning av skolebygg eller undervisningslokale

 2. Melding om flytting for barn/unge til barnevernsinstitusjoner i

  Skjemaet skal brukes hver gang et barn/en ungdom flytter til eller fra en barneverninstitusjon i Akershus.

 3. Melding om flytting for barn/unge til barnevernsinstitusjoner i

  Skjemaet skal brukes hver gang et barn/en ungdom flytter til eller fra en barneverninstitusjon i Akershus.

 4. Melding om spesialundervisning

  Elever som ikke har eller kan få utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning, jf. § 5-1 i opplæringsloven. Skjemaet innhenter informasjon om tidligere spesialundervisning, og legges ved vanlig søknad gjennom VIGO.

O

 1. Opplæringskontrakt (for lærekandidaten)

  Opplæringskontrakten er en avtale mellom lærekandidaten og bedriften/opplæringskontoret. Lærekandidaten skal ha opplæring i samsvar med opplæringskontrakten. For at opplæringskontrakten skal bli gyldig, må lærekandidatplanen godkjennes av fylkeskommunen.

 2. Oppmelding til fag- eller svenneprøve (Lærlinger)

  Skjema for oppmelding til fagprøve eller svenneprøve, kompetanseprøve. Det er bedriften som er ansvarlig for å melde opp lærlingen til fag- eller svenneprøven. Bedriften skal gjøre dette når det er tre måneder igjen av læretiden. Praksiskandidater må selv melde seg opp til fag- eller svenneprøven, se eget skjema for dette.

 3. Oppmelding til fag- og svenneprøve (praksiskandidater)

  Praksiskandidater må selv melde seg opp til fag- eller svenneprøven. Praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen i faget før de kan melde seg opp.

P

 1. Praksiskalkulator

  Utregning av praksis før oppmelding til fag-/svenneprøven. Ved hjelp av dette skjemaet kan du regne ut om du har tilstrekkelig praksis for å kunne melde deg opp til fag-/ svenneprøve.

 2. Påmelding til faget Utdanningsvalg

  Påmeldingsportal for elever i 9. og 10. trinn til praksiskursene i faget Utdanningsvalg.

R

 1. Regionale forskningsfond hovedstaden

  Regionale forskningsfond hovedstaden har som formål å mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i Oslo og Akershus.

S

 1. Skademeldingsskjema for eleveiet PC

  Skjema for melding til forsikringsselskap om skade av PC som eies av eleven.

 2. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  Tilskuddsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 3. Statlig tilskudd til friluftsaktivitet

  Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordninga er lag og organisasjonar som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

 4. Statlig tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

  Målet for ordninga er å medvirke til naturvennlig fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statleg sikra friluftslivsområde og i område vernet som friluftslivsområde etter markaloven, slik at områda blir tilgjengelige og attraktive. Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler, men en frivillig organisasjon kan ta hånd om den daglige driften av friluftsområdet.

 5. Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid

  Akershus fylkeskommune vil gjennom denne ordningen gi støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid

 6. Søknad for minoritetsspråklige søkere

  Opplysningsskjema for minoritetsspråklige søkere til videregående skole. vedlegges vanlig søknad via VIGO.

 7. Søknad om drosjeløyve

  Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil. For å kunne få drosjeløyve i Akershus må du ha minimum to års erfaring som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet Oslo og Akershus.

 8. Søknad om godkjenning av ny faglig leder

  Bedrifter som har fått ny faglig leder må søke fylkeskommunen om godkjenning av denne.

 9. Søknad om gratis tannbehandling for brukere av pleie- og omsorg

  Personer som har vært bruker av pleie- og omsorgstjenesten i kommunen i minimum én gang pr. uke i tre måneder eller mer, har rett til gratis tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbudet bortfaller hvis bruken av pleie- og omsorgstjenester opphører.

 10. Søknad om gratis tannbehandling for rusmisbrukere

  Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til gratis tannbehandling

 11. Søknad om inntak etter fortrinnsrett

  Vedleggsskjema til søknad om inntak etter fortrinnsrett. Frist 1. februar.

 12. Søknad om inntak etter fortrinnsrett - utvidet tid

  Søknad om fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid jf. § 6-19 og § 6-32 i forskrift til opplæringsloven. Frist: 1. februar.

 13. Søknad om læretid i Europa

  Leonardo da Vinci programmet. Internasjonalisering i fagopplæring er et satsningsområde i Akershus fylkeskommune. Vi ønsker å styrke fagopplæring i bedrift og å bidra til å styrke kulturforståelse blant ungdommer. Hvert år utplasserer vi lærlinger og nyutdannede fagarbeidere fra Oslo og Akershus i bedrifter i Europa. Samtidig ønsker vi ungdommer fra land i Europa velkommen til lærebedrifter i Akershus.

 14. Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen

 15. Søknad om tilgang til VIGO for lærebedrifter

  Lærebedrifter som ønsker tilgang til Vigo bedrift må fylle ut et elektronisk registreringsskjema. Tilgang med passord vil bli sendt ut til oppgitt e-postadresse.

 16. Søknad om å bli lærebedrift

  En lærebedrift er godkjent for å ansette lærlinger eller lærekandidater. For å bli godkjent i et lærefag må bedriften kunne gi opplæring i Vg3 læreplanen for faget. Lærebedriften må ha en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder må ha fagkompetanse i det faget bedriften er godkjent for. Utfylt skjema skal sendes inn til fylkeskommunen sammen med attestene til faglig leders kompetanse i faget.

 17. Søknadsskjema for søkere med skolebakgrunn fra utlandet

T

 1. Tillatelse til utsetting av innlandsfisk i Akershus

  1.Utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål når arten finnes eller har forekommet i den aktuelle delen av vassdraget tidligere

 2. Tilskudd for å øke sykkelferdigheter i Akershus

  Akershus fylkeskommune v/Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil gi tilskudd til tiltak som kan bidra til å øke sykkelferdighetene hos ulike grupper (skoleelever, eldre, innvandrere, studenter osv) i kommunene.

 3. Tilskudd fra Regionalt innovasjonsprogram

  Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeider regionalt innovasjonsprogram som et felles program med prosjekter og tiltak for å styrke innovasjon og verdiskaping i regionen.

 4. Tilskudd til Aktive barn - tryggere skolevei

  Alle grunnskoler i fylket kan søke. Ordningen er rettet mot elever på 1. til 4. trinn, med hovedfokus på 1. trinn. Hver skole kan søke om inntil 80 kroner per elev.

 5. Tilskudd til amatørteatergrupper

  Dette er en støtteordning opprettet for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for amatørteaterproduksjoner og teaterkurs i demokratiske og medlemsbaserte grupper og aktivitet i Akershus fylke.

 6. Tilskudd til den kulturelle spaserstokken

  Den kulturelle spaserstokken er et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet. Formålet er å gi eldre tilgang til profesjonell kunst og kultur, og legge til rette for samarbeid mellom kultursektoren og omsorgsektoren. Det er kommunene som kan søke om midler.

 7. Tilskudd til elevrettede tiltak ved private videregående skoler

  Fylkestinget i Akershus har bevilget 1 million kroner til elevrettede tiltak i private videregående skoler. Formålet er å bidra til å bedre elevenes læringsmiljø.

 8. Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus

  Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler og festivaltiltak i fylket.

 9. Tilskudd til fredete bygninger og anlegg -statlig

  Tilskuddsmidler til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven.

 10. Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

  Fylkeskommunen lyser ut drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner. Tilskuddsordningens hovedformål er å støtte tiltak av sosialfaglig og interessepolitisk karakter.

 11. Tilskudd til kjøp av biler med brenselcelle for bruk som drosje

  Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle for bruk som drosje.

 12. Tilskudd til kjøp av biler med brenselceller

  Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor.

 13. Tilskudd til klimakampanjer

  Kommuner i Akershus kan søke om tilskudd til gjennomføring av klimakampanjer rettet mot innbyggere. Søknadsfristen er 1. august 2019

 14. Tilskudd til klimakampanjer

  Kommuner i Akershus kan søke om tilskudd til gjennomføring av klimakampanjer rettet mot innbyggere. Søknadsfristen er 1. august 2019

 15. Tilskudd til klimatiltak i Akershus

  Akershus fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av klimatiltak i fylket. Klimatiltakene skal bidra til at Akershus når sitt ambisiøse klimamål om 50 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030.

 16. Tilskudd til kommunale kulturminneplaner

  Akershus fylkeskommune har avsatt tilskuddsmidler til utarbeidelse av kommunale kulturminneplaner.

 17. Tilskudd til kulturminnevern - fylkeskommunalt

  Man kan søke om støtte til restaurering/istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer etter antikvariske prinsipper. Søk om tilskudd før arbeidet settes i gang.

 18. Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

  Akershus fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

 19. Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

  Akershus fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

 20. Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

  Akershus fylkeskommune gir tilskudd til utvikling og samarbeid for å få gjennomført regionale tiltak som følger opp den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus.

 21. Tilskudd til Program for folkehelsearbeid i kommunene

  Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

 22. Tilskudd til prosjekt i Den kulturelle skolesekken (Myldremidle

  Intensjonen med DKS-myldremidler er å stimulere til samarbeidsprosjekter innenfor kunstproduksjon og formidling i Den kulturelle skolesekken i kommunene.

 23. Tilskudd til publikumsutvikling i Akershus

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til konkrete prosjekter / tiltak innen publikumsutvikling hos kulturinstitusjoner i Akershus.

 24. Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

  Det overordnede målet for ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

 25. Tilskudd til tiltak for utviklingshemmede i Akershus (Akershusf

  Akershus fylkeskommunes fond for frivillige organisasjoners tiltak for psykisk utviklingshemmede (Akershusfondet) deler hvert år ut 300 000 kroner til fritidstiltak for psykisk utviklingshemmede i Akershus.

 26. Tilskudd til ungdom - "Prøv selv"-prosjekter

  Fylkeskommunen gir tilskudd til "Prøv selv"-prosjekter for ungdom. Midlene skal gå til egenorganiserte tiltak innenfor kultur, frivillighet og folkehelse.

 27. Tilskudd til utvikling av attraktive byer og tettsteder i Akers

  Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til at kommunene får økt kompetanse og inspirasjon om fagområdet utvikling av attraktive byer og tettsteder.

 28. Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden i Akershus

  Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, utvikle pilegrimsrelaterte produkter og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

 29. Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus

  Kommuner, delregioner og organisasjoner kan søke om midler til utvikling og profilering av reiseliv i Akershus.

 30. Tilskudd til vilttiltak

  Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt. Søknaden sendes til miljødirektoratet.

 31. TT-kort søknad

  TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for deg som er funksjonshemmet, og som ikke kan bruke kollektivtransport. Hvis du er godkjent bruker, får du et TT-kort. Dette er et elektronisk kort som du skal bruke som betalingsmiddel i valgfri drosje.

U

 1. Utlån av fylkeskommunale lokaler

  Akershus fylkeskommune har eiendommer som det er mulig å låne når de fylkeskommunale virksomhetene ikke trenger dem selv.

 2. Utmelding fra offentlig tannhelsetjeneste

  Ifølge Lov om tannhelsetjenesten har barn og ungdom fra 0 - 18 år rett til fri tannbehandling på offentlig tannklinikk. Dersom dere ikke ønsker å benytte dere av dette tilbudet, skal det foreligge en skriftlig beskjed om dette.

V

 1. Vedleggsskjema for søkere til individuell behandling - elever i

  Vedleggsskjema til søknad om individuell behandling etter §§ 6-25 og 6-38 for søkere som inneværende år er elever ved en videregående skole.

 2. Vedleggsskjema for søkere til individuell behandling - skolepla

  Gjelder søknad om inntak etter § 6-25 for elever som av helt særlige grunner har behov for å komme inn på skole i nærmiljøet, ev har behov for å gå skole utenfor nærmiljøet.

 3. Vedleggsskjema for søkere til individuell behandling med bakgru

  Vedleggsskjema til søknad om individuell behandling for søkere med omfattende behov for spesialundervisning Gjelder søknad om inntak etter forskrift til opplæringsloven §§§ 6-22, 6-25 og 6-35.

 4. Veiledning for utfylling av lære- og opplæringskontrakter

  Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for lærekandidater.

W

 1. Web-TV

  Her kan man følge med på direktesendinger fra Fylkestinget, eller se sendinger fra tidligere Fylkesting.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet