1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Høring: Akershus som del av en ny folkevalgt region

I forbindelse med utredningene om regionreform, har Akershus fylkeskommune innbudt kommuner og relevante organisasjoner om råd og innspill på hvilket alternativ for sammenslåing Akershus bør velge. Frist for innspill var 20. september.

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Med dette som utgangspunkt mener regjeringen tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle regioner. Den regionale inndelingen må være i samsvar med de samfunnsutfordringer som regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse. Regjeringens mål er å utvikle et folkevalgt mellomnivå som spiller godt på lag med stat og kommune, som kan gripe sentrale samfunnsutfordringer og legge til rette for utvikling og vekst i alle deler av landet. Regjeringen vil tydeliggjøre og utvikle det regionale folkevalgte nivå som samfunnsutviklere. Regjeringen mener at landet bør deles inn i om lag ti nye folkevalgte regioner, og det legges opp til at nye oppgaver skal tilføres de nye folkevalgte regionene. Regjeringen er imidlertid tydelig på at dersom det ikke blir færre fylker, vil det ikke bli nye oppgaver. Kommunal – og moderniseringsdepartementet ber i Meld. St. 22 - nye folkevalgte regioner, om at fylkeskommunene fatter vedtak om sammenslåing til større regioner innen 1. desember 2016.

Stortinget har behandlet Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver 8. juni 2016, jmf. Innst. 377 S (2015-2016). Våren 2017 skal Stortinget gjøre vedtak om hvilke folkevalgte regioner Norge skal bestå av i framtida. De nye regionene skal tre i funksjon fra 1. januar 2020.

Alternativer for Akershus

Akershus er i dialog med Østfold og Buskerud om mulig sammenslåing. Akershus har i fellesskap med Østfold og Buskerud utarbeidet rapporten "Akershus, Østfold og Buskerud – en felles folkevalgt region i framtiden?" (pdf). Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for fylkestinget.

Rapporten beskriver et stort felles bo- og arbeidsmarked inn mot Oslo med pendling og felles transportutfordringer med store deler av Østfold og nedre deler av Buskerud. Rapporten beskriver et tett næringssamarbeid i områdene rundt Oslo – mot Drammen, Kongsberg og Østfoldbyene, men viser også ulikheter innenfor regionen.

Buskerud har utredet og vurdert også et alternativ med Telemark og Vestfold. Oxford Research/ BDO har utredet dette alternativet. Fylkestinget i Buskerud vil i møtet 30. – 31. august velge retning for videre samarbeid om en større region.

Dersom Buskerud går sammen med Akershus og Østfold kan det være aktuelt for Telemark og Vestfold å finne andre samarbeidspartnere. Fylkestinget i Akershus åpner i sitt vedtak for andre løsninger enn de som nå foreligger. Akershus fylkeskommune vil fortsette dialogen med Oslo kommune med sikte på et tettere samarbeid og eventuell sammenslåing. Akershus fylkeskommune ber om tilbakemelding på de foreliggende alternativene, med Østfold, Buskerud, Vestfold og Oslo, slik det framgår av spørsmålene nedenfor.

Videre prosess

Akershus fylkeskommune ønsker råd fra kommuner og relevante organisasjoner før en gjør endelig vedtak om hvilket alternativ for sammenslåing Akershus bør velge.

Akershus fylkeskommune ønsker svar på følgende spørsmål:

  1. Har din kommune/organisasjon generelle synspunkter på regionreformen?
  2. Dersom det blir en regionreform; ønsker din kommune eller organisasjon at Akershus skal slå seg sammen med Østfold? Gi en kort begrunnelse.
  3. Dersom det blir en regionreform; ønsker din kommune eller organisasjon at Akershus skal slå seg sammen med Østfold og Buskerud? Gi en kort begrunnelse.
  4. Hvilke vurderinger gjør din kommune/ organisasjon dersom det blir aktuelt at Vestfold inngår i sammenslåingen? Gi en kort begrunnelse.
  5. Hvilke vurderinger gjør din kommune/ organisasjon dersom det blir en regionreform der Oslo inngår i en sammenslåing med Akershus og de ovennevnte fylkeskommunene? Gi en kort begrunnelse.
  6. Har din kommune/ organisasjon andre relevante kommentarer, betraktninger til de foreliggende mulighetene.
  7. Dersom den foretrukne regioninndeling ikke blir valgt, vil det da være aktuelt å melde overgang til annen region/fylkessammenslutning?

Fylkestinget i Akershus fylkeskommune vil behandle en ny sak om sammenslåingen i oktober, der de innkomne tilbakemeldinger omtales. På det tidspunktet vil også Buskeruds valg av samarbeidspartnere være kjent.

Det tas sikte på å vedta en intensjonsavtale mellom de aktuelle partene om deltakelse i en større region i fylkestingets møte 24. oktober.

Hvem kan uttale seg?

Invitasjon til å komme med innspill er sendt kommunene i Akershus, næringslivsorganisasjoner, regionale frivillige kulturorganisasjoner i Akershus og ansattesorganisasjoner i Akershus fylkeskommune. Frist for å avgi uttalelse til Akershus fylkeskommune var 20. september.

Se liste over inviterte høringsparter.

Høringssvar

Høringssvar fra arbeidstakerorganisasjoner og tillitsvalgte - samlet

Høringssvar fra kommunene i Akershus - samlet

Høringssvar fra næringsråd, kultur- og idrettsorganisasjoner - samlet

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet