1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Varsel om oppstart av fredningssak for skogfinneplassen Mikkelrud

Akershus fylkeskommune varsler om oppstart av fredningssak for Mikkelrud i Aurskog-Høland kommune. Frist for å komme med merknader er 15. mars 2019.

I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, §§ 15 og 19 jf. § 22, varsler fylkeskommunen oppstart av fredningssak for eiendommen Mikkelrud på gbnr 172/29 og deler av 172/3, Nordre Mangen vei 964 i Aurskog-Høland kommune.

Forslag til fredning omfatter bygninger og uteområder på eiendommene gbnr 172/29 og en mindre del av gbnr 172/29.

Se også kart over eiendommen nederst på siden eller som nedlastbar pdf.

Begrunnelse for fredning

Bakgrunn for forslag om fredning er en målsetting om bedre representativitet i utvalget av fredete kulturminner. Kartlegginger har vist at de etniske minoritetene er underrepresentert på fredningslistene. Mikkelrud er utvalgt etter en gjennomgang av de skogfinske kulturminnene. Riksantikvaren har vurdert at: «Mikkelrud er usedvanlig godt ivaretatt og er et unikt eksempel på en tradisjonell skogfinneplass med bygninger, tilhørende landbruksarealer og karakteristisk plassering i landskapet». 

Les mer om bakgrunnen for fredningsforslaget i brev med varsel om oppstart av fredning (pdf).

Hvordan kan du uttale deg?

Merknader til fredningsforslaget kan legges inn eller lastes opp via elektronisk høringsskjema.

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per e-post til postmottak@afk.no eller per post til Akershus fylkeskommune v/avd. for kultur, folkehelse og frivillighet, postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo.

Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2018/8607.

Frist for å komme med merknader er 15. mars 2019.

Videre prosess

I etterkant av fristen for merknader vil fylkeskommunens kulturminneseksjon utarbeide et fredningsforslag. Dette forslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn i Akershus fylkeskommune og Aurskog-Høland kommune slik at alle kan uttale seg.

Riksantikvaren fatter endelig vedtak om fredning, med hjemmel i kulturminneloven §§ 15 og 19.

Kart over eiendommen

Akershus fylkeskommune
Kart over skogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog-Høland

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet