1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

Vekst og strukturendringer i ulike deler av detaljvarehandelen skaper nye utfordringer for eksisterende tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus blir nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Frist for uttalelser er 19. mars 2018.

Bakgrunn

Vekst og strukturendringer i ulike deler av detaljvarehandelen skaper nye utfordringer for eksisterende tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Endringer i innbyggernes handlevaner og transportmåter, nye kjededannelser, storhandelskonsepter og nyetableringer utenfor og i randsonen til sentrumsområdene har gjort de tradisjonelle sentrumsområdene mindre attraktive som lokale handelsplasser og opplevelsesarenaer.

Den regionale planen for handel, service og senterstruktur, som nå legges ut til offentlig gjennomsyn, skal gjøre de ulike delene av Akershus bedre i stand til å møte disse utfordringene.

Forslaget til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus er en oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og skal erstatte fylkesdelplanen for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i Akershus fra 2001. Forslaget til regional plan skal være en konkretisering av prinsippet om "rett virksomhet på rett plass’" som er et førende arealstrategisk prinsipp i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som ble vedtatt i 2015.

For å styrke prinsippet om "rett virksomhet på rett plass" og å skape forutsigbarhet for kommuner så vel som for tiltakshavere blir det i den regionale planen foreslått å ta i bruk så vel nye regionale planretningslinjer samt en ny regional planbestemmelse.

Planarbeidet har blitt organisert med en politisk ledet styringsgruppe. Arbeidet startet formelt med et vedtak i fylkesutvalget i februar 2013. Det praktiske arbeidet med forslaget til en regional plan har ligget i en prosjektgruppe i seksjon for plan og miljø i fylkeskommunens avdeling for plan, næring og miljø.

Om høringen

Forslaget til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus blir nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Ved behandlingen av forslaget til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus 13. november 2017 vedtok fylkesutvalgets flertall å tilrå enkelte endringer i forslaget som legges ut på høring. Fylkesutvalgets vedtak (FU-sak 180/17) lyder

«Fylkesutvalget er av den oppfatning at planforslaget kan være for begrensende og detaljert på følgende områder:

  1. I fylkeskommunens høringsuttalelse til en statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel i 2013, uttalte fylkesutvalget at bransjene brunevarer, hvitevarer og møbler bør inkluderes i begrepet plasskrevende varegrupper. Disse varegruppene bør derfor lokaliseres til sentrumssonen, til sentrumsområdenes randsone eller til egne områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen også i den nye planen.
  2. Planen legger opp til at detaljerte handelsanalyser skal utarbeides for handelsvirksomhet over 1000 kvm. Det er ingen krav til detaljerte handelsanalyser i gjeldende plan og fylkesutvalget er ikke kjent med at andre fylker setter slike krav. Fylkesutvalget mener en grense på 1000 kvm blir for snevert.
  3. I nov 2016 behandlet fylkesutvalget en rapport om helhetlig parkeringspolitikk i Akershus utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt. Rapporten er sendt alle kommunene med anmodning om å utarbeide egne parkeringsnormer. Planforslaget legger opp til plasskrevende varegrupper skal ha en parkeringsnorm på 0,7 per 100 kvm for å begrense annen handelsvirksomhet skal kunne etablere seg. Kommunene i Akershus er forskjellige og fylkesutvalget mener derfor det bør være rom for at kommunene får utarbeide sine egne normer slik fylkeskommunen nylig har anmodet om.»

Vi ber derfor om at alle høringssvar til forslaget til regional plan for handel, service og senterstruktur ses i lys av fylkesutvalgets vedtak som er angitt i de tre punktene over.

Utover dette ber vi særlig om å få tilbakemeldinger på forslagene til regional planbestemmelse og regionale planretningslinjer i kapittel 5 i forslaget til en ny regional plan.

Høringsdokumenter

Høringsforslag - Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

Hvem kan uttale seg?

Alle kan avgi uttalelser til forslag til regionale planer. Til forslaget til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus ber vi særskilt om uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner, lokale næringsråd og handelsstandsforeninger, sentrumsforeninger, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Se liste over inviterte høringsparter.

Svar på høringen

Høringssvar kan lastes opp eller legges inn via elektronisk høringskjema.

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2013/10286.

Fristen for å komme med innspill til høringen er 19. mars 2018.

Videre behandling

Etter høringsfristens utløp 19. mars 2018 vil alle høringsinnspillene som er mottatt bli vurdert med sikte på å legge en regional plan for handel, service og senterstruktur fram for endelig politisk behandling i Akershus fylkesting 18. juni 2018.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet