1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Forslag til planprogram for regional plan for kompetanse

Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for kompetanse, og ber nå om innspill til forslaget til planprogram for planarbeidet. Frist for innspill er 21.12.2017.

Om regional plan for kompetanse

Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for kompetanse. Planen skal utarbeides som en regional plan etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8.

Den nye regionale planen skal være et styringsgrunnlag for fylke, kommuner, utdanningsinstitusjoner og aktører i arbeids- og næringslivet. Planen skal bidra til at mennesker og virksomheter har en kompetanse som sikrer et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv og god offentlig sektor. En regional plan for kompetanse skal legge til grunn hvordan institusjoner, organisasjoner og arbeidsliv kan samarbeide om utviklingen av fremtidsrettet kompetanse og tilrettelegge for at individer har tilgang på å tilegne seg denne kompetansen slik at de kan delta fullt i fremtidens arbeidsmarked.

Involvering, medvirkning og forankring hos regionale interessenter og aktører er avgjørende for at arbeidet med en regional kompetansepolitikk skal lykkes og skape en positiv utvikling i regionen. Det legges derfor opp til en planprosess med stor grad av involvering av ulike aktører, gode dialoger knyttet til kunnskapsformidling og prioriteringer og godt samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Forslag til planprogram

Som oppstart av planarbeidet er det utarbeidet planprogram. Hensikten med planprogrammet er å konkretisere problemstillingene, avgrense omfanget og klargjøre rammene for det påfølgende planarbeidet. Forslag til planprogram ble behandlet av fylkesutvalget i Akershus 23. oktober 2017. Fylkesutvalget sluttet seg til forslaget til planprogram, og vedtok å sende det på høring.

Forslaget til planprogram for regional plan for kompetanse avklarer:

 • Formål og tema for planarbeidet
 • Rammer og premisser for aktuelle problemer
 • Nødvendige og alternative utredninger
 • Prosess og opplegg for medvirkning
 • Framdriftsplan for arbeidet

Vi ber om en uttalelse for hele forslaget til planprogrammet, men ber særlig om tilbakemeldinger på

 1. forslaget til formålet med den regionale planen – hva slags ambisjoner skal planen ha for utviklingen av utdanningssystemet i Akershus?
 2. forslaget til prioriteringene og avgrensingene for det regionale perspektivet
 3. om det er andre regionale utfordringer og problemstillinger som er viktige og bør tas med som vil gi en merverdi
 4. forslaget til medvirkningsprosesser - hvordan sikre at alle relevante interesser blir hørt?
 5. tilbakemeldinger på de ulike temaene som det er ønsket videre utredning på- er disse temaene allerede godt nok dekket i fylket eller er det behov for videre utredning?

Høringsdokumenter

Hvem kan uttale seg?

Kommunene i Akershus, næringslivsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsmiljøer er invitert til å gi innspill til planprogrammet. Øvrige interessenter til saken kan levere høringssvar som angitt under.

Se liste over inviterte høringsinstanser

Høringsfrist og innsending av høringssvar

Fristen for å komme med innspill til høringen var 21.12.2017.

Det kom inn høringssvar fra 10 aktører innen fristen.

 • Aurskog-Høland kommune
 • Bibliotekarforbundet
 • Kompetanse Norge
 • NAV Akershus
 • NHO Oslo og Akershus
 • NHO Transport
 • Norsk Lektorlag
 • Ullensaker kommune
 • Utdanningsforbundet Akershus
 • VOFO

Se samlet oversikt over alle innkomne høringssvar

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet