1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Veien til nullutslipp i transportsektoren

“Let`s act” var mottoet på konferansen Road Show Clean Fuels arrangert av Akershus fylkeskommune på Norges Varemesse den 5. desember 2018. -For å oppnå nullutslipp i transportsektoren trengs det større innsats, flere virkemidler og mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, var et hovedbudskap som gikk igjen blant foredragsholderne.

Rundt 100 deltakere fra flere land deltok på den internasjonale konferansen på Norges Varemesse 5. desember 2018. Arrangementet er en del av fylkeskommunens arbeid for å fremme bruk av alternative drivstoff (el, hydrogen og biogass) til transport. Den ble gjennomført i regi av av EU-prosjektet Scandria2Act, hvor fylkeskommunen har ansvar for arbeidet med å fremme utviklingen av alternative drivstoff. Konferansen satte fokus på hvordan lokale, regionale, nasjonale myndigheter og næringslivet kan samarbeide om å få fortgang i omstillingen til alternative drivstoff.

Flere biler i markedet og økt takt i bygging av infrastruktur

Fylkesordfører Anette Solli presenterte gode tall for nullutslippskjøretøy, og viste at Norge er verdensledende når det gjelder utbredelse av elbiler. Akershus er det fylket med flest nullutslippsbiler. På landsbasis var andelen nullutslippsbiler som ble solgt i tredje kvartal 33 prosent, mens den var hele 35 prosent i Akershus.

– Dette er gode nyheter, og noe vi har jobbet lenge for å oppnå. Når det gjelder hydrogen, må vi fremdeles sørge for å stimulere til flere fyllestasjoner og flere biler. En av utfordringene som fylkesordføreren pekte på var mangelen på biler. – Det er 2 års ventetid på de mest populære elbilene, og det store modellutvalget innen hydrogenbiler lar vente på seg. Hvordan kan vi bidra til en raskere omstilling til utslippsfrie kjøretøy når bilprodusentene ikke leverer nok biler på markedet, spurte hun.

Solli hadde blant annet følgende utfordringer til forsamlingen:

Fylkesordføreren avsluttet sitt innlegg med en lovnad til forsamlingen. -Akershus fylkeskommune vil fortsatt ha høye ambisjoner, utvikle ulike virkemidler for et tidlig skifte til grønn transport, samarbeide nasjonalt og internasjonalt, og presse på mot nasjonale myndigheter for et raskere tempo i omstillingen, sa Anette Solli.

Hydrogenlastebilene er på vei

Rolf Huber, styreleder i H2 Energy, kunne fortelle om deres ambisiøse satsing i Sveits for å få 1000 hydrogendrevne lastebiler i kommersiell drift. Dette er den største satsingen i verden på området, ved siden av amerikanske Nikolas. En allianse bestående av dagligvarekjeder, infrastrukturutviklere og energiselskaper står bak satsingen. Det er Hyundai som skal levere lastebilene i perioden 2019 – 2023. -Det er mulig å få til nullutslippsløsninger innen tungtransport på vei, som også lønnsomme, sa Huber. De har planer om å gjennomføre satsingen uten offentlig støtte. Kundene skal betale en pris pr kilometer, og i følge Huber skal dette ikke bli dyrere enn transport med fossile drivstoff.

California er verdensledende når det gjelder bruk av hydrogen til transport. Det er nå 5.000 hydrogenbiler i California, og 36 hydrogenstasjoner. Planen er å ha 100 stasjoner i 2020, og 1.000 i 2030, som kan betjene 1 million hydrogenbiler. Også innen tungtransport satses det nå på hydrogen i California, med blant annet Toyota som én av aktørene. - Vi har vist at hydrogen fungerer, nå skal det skaleres opp til et kommersielt nivå, fortalte Keith Malone, fra California Fuel Cell Partnership.

Andre land subsidierer bruktbilimport til Norge

Lasse Fridstrøm fra Transportøkonomisk institutt pekte på at elbilsuksessen vi har hatt i Norge er til inspirasjon for andre land. – Ekstreme virkemidler for å stimulere, gir gode resultater, sa Fridstrøm. Han viste til tall på at privatbilismen står sterkt I Norge, 80 prosent av innenlands reise er privatbilisme. Og kan avlivet myten om at unge i dag ikke tar lappen. Tvert i mot øker antallet 18-åringer som tar førerprøven.

Fridstrøm fortalte at mens Norge bruker fritak fra avgifter som viktige virkemidler, har andre land valgt å belønne elbilkjøpere med subsidier. I Sverige har man for eksempel en bonus-malus-ordning der man kan få 60.000 SEK i tilskudd ved kjøp av elbil. Slike virkemidler har ført til at mange kjøper elbiler, hever bonusen og så selger bilen videre til Norge hvor det er lange ventelister. – På denne måten er land som Sverige, Tyskland, Frankrike og til og med England – med høyreratt – med og subsidierer importerte elbiler til Norge i stort monn.

Biogass

Konferansen bød på flere andre interessante foredrag. Blant annet presenterte Stefan Siegemund fra det tyske energikontoret og Anna Tibbelin fra Skånes energikontor viktige resultater fra Scandria2Act-prosjektet. Frode Halvorsen i Air Liquide Skagerak fortalte om selskapets planer for å bygge ut stasjoner for flytende biogass (LBG) i Norge, og hvilken effekt det kan gi for reduksjon av klimagassutslipp. Både han og John Lauvstad fra Norsk Scania poengterte at biogass er en løsning som kan tas i bruk nå – det finnes flere lastebiler å velge i og infrastrukturen blir nå bygd ut flere steder i Norge.

Internasjonalt samarbeid

Hovedutvalgsleder Eirik T. Bøe som også er Vice President i HyER fortale om hvorfor Akershus fylkeskommune deltar aktivt i HyER, som er organisasjonen for hydrogen, brenselceller og elektromobilitet i Europeiske regioner. Fylkeskommunen ser på samarbeid mellom regionene og over landegrensene som svært viktig for å fremme bruk av alternative drivstoff. HyER muliggjøre et slikt samarbeid. Valentine Willmann i HyER fortalte også om hvordan HyER har påvirkningsmulighet inn mot EU-parlamentet på vegne av regionene, noe ikke mange andre har på dette nivået.

Du kan laste ned presentasjonene fra konferansen her.

Om Scandria2Act

I EU-prosjektet Scandria2Act har Akershus fylkeskommune ansvar for arbeidet med å fremme bruk av alternative drivstoff i Scandria-korridoren. Det skjer i samarbeid med andre regioner og ledende aktører som Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, Region Skåne og det tyske energikontoret dena. Arbeidet skal styrke regionene som tilrettelegger og pådriver for bruk av alternative drivstoff, og påvirke internasjonale, nasjonale og regionale myndigheter samt næringslivet til å øke tempoet i omstillingen.