1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Hvordan få raskere planprosesser?

Raskere planlegging - finnes det tidstyver? var temaet for Akershustinget mandag 3. februar. Bedre samordning mellom de mange aktørene som er involvert ble trukket fram som en faktor for raskere planlegging.

-Alle forvaltningsnivåene er involvert i planleggingsprosessene. Vi trenger en diskusjon om hvordan vi i fellessak kan utvikle plansystemet få gode løser og samtidig raskere og enklere prosesser, sa fylkesordfører Anette Solli (H) i sin innledning på Akershustinget.

Bedre samordning nødvendig

Anette Solli viste til at tettstedene i Akershus har i gjennomsnitt hatt en befolkningsvekst på 28 prosent fra 2000 til 2011. Den raske veksten krever at det bygges ut infrastruktur og tjenestetilbud som holder tritt med innbyggertallet. Dette krever store ressurser til planlegging og at planleggingsprosessene ikke stopper opp. Her er det viktig med en god samordning mellom stat, fylke og kommune, slik at boligutvikling og transportutvikling skjer i en samordnet og helhetlig rekkefølge, sa fylkesordføreren.

Lukas Smas fra Norregio forsker på byplanleg­ging og byutvikling. Han har sammenliknet det norske, svenske og danske plansystemet, og fant noen likheter og ulikheter. Norge har en detaljstyrt regulering, med utfordringer i relasjonen mellom kommune og stat. Prosessene tar ofte 2 år, og innledningsfasen tar lang tid. Danmark har færrest muligheter for medvirkning i prosessen, men legger stor vekt på politisk forankring av planene tidlig i prosessen.

-Samordning, koordinering og synkronisering, mellom ulike aktører, mellom kommuner, og mellom stat, fylke og kommune er en utfordring. Det er en opplevelse av at det kan komme innsigelser fra ulike hold til ulike tider i prosessen, sa Lukas Smas.

-Løsninger sitter i det politiske systemet

Smas trakk fram effektivisering og regulere oppstartsfasen, bedre samordning, og tilgang på kompetanse som viktige utfordringer. Man kan også spørre om staten er for sterk: Staten er ofte litt for detaljert, og kommer inn i ulike deler av prosessen. Et viktig spørsmål er på hvilket nivå staten skal styre. Ofte har statlige etater ulike interesser: Hvem skal samordne når konflikter oppstår, for eksempel mellom utbygging av veier og naturverninteresser, spurte Lukas Smas.

-Løsningen sitter i det politiske systemet, vi må være villige til å ta de rette beslutningene for å få fart på sakene. Og at vi har en administrasjon som tar de politiske signalene. Det er i dag unødig tidsbruk. En reguleringsplan som er 2 år, er for gammel, da er det ofte et ønske om endringer, sa Harald Espelund (Frp), ordfører i Ullensaker.

-Vi må ha en mer delt plansystem. Staten må ha mer å si på store nasjonale prosjekter, som vei og jernbane. Og kommunene bør ha mer å si på andre områder, som for eksempel boligbygging, mente stortingsrepresentant Sverre Myrli. Det må bygges langt flere boliger i årene som kommer. Da må vi komme i gang med raskere planprosesser, mente Myrli.

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) trakk fram planene for ny E18 som eksempel på viktigheten av lokal medvirkning: -Planene for E18 ble avvist av Bærum og Asker for 2 år siden. Det var en viktig lokal medvirkningsprosess. Å komme tidlig inn i prosessene er avgjørende for et fornuftig utfall, sa Hammer Krog.

-Vi må se på forholdet mellom stat og kommune når det gjelder store prosjekter. Men staten må også koordinere seg bedre, og samspillet mellom kommune og private utbyggere for utvikling av byer og tettsteder må bli bedre. Og så er planprosessene kompliserte og vanskelig å forstå for folk flest, sa Nesodden-ordfører Nina Sandberg (Ap).

Olaf Stene fra Norsk Eiendom trakk fram i sitt foredrag at det må være en balanse mellom felleskapets interesser og utbyggernes kompetanse og interesser. Overdreven kommunal detaljering hemmer prosessene, det må være en tillit tilstede som kan erstatte veldig detaljerte regler. Det er behov for bedre samspill mellom kommuner og utbyggere, økt investering kollektiv-infrastruktur, og tettere utbygging rundt kollektivknutepunkt. Kommunene bør også bidra til en "planreserve" og raskere utbygging, mente Olav Stene.

Tidlig politisk avklaring og god dialog med utbyggere

-Den samme loven kan praktiseres på ulik måte. Det er store forskjeller mellom kommuner og regioner, der størrelse ikke er avgjørende. Prosjektene bør få en politisk avklaring veldig tidlig, men det er for mange nivåer som skal bli enige. Kommunen må ha god dialog med de som skal finansiere og bygge ut, og innsigelsessystemet må strammes inn. Mange utbyggere er fornuftige, er kreative og har gode løsninger, sa Olav Stene og tok til orde for en ansvarlig by- og tettstedsutvikling.

-Kommunene må være tro mot sine overordnede planer, sa ordfører i Ski, Anne Kristin Linnestad (H). -Tidstyvene er innsigelsesinstituttene, og vi må ha tidligere involvering og tett samarbeid, sa Linnestad.

Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø trakk fram at det er behov for sterke fagkompetanse og fagmiljøer på planlegging i kommunene. Da må vi ha sterkere og større kommuner, mente Schytz.

Fylkesordfører Anette Solli avsluttet Akershustinget med å slå fast at dette er et område som er viktig at vi lykkes med. Det må være høy profesjonalitet, mer rasjonalitet og samordning, og en avgrensing av statlig «iver». Denne diskusjonen må følges opp, oppfordret fylkesordføreren.

Om Akershustinget

På Akershustinget møtes politikere fra stat, fylke og kommune for å diskutere utfordringer og løsninger til beste for innbyggerne i Akershus. Akershustinget består av stortingsrepresentanter fra Akershus, fylkesutvalget og ordførerne i fylkets kommuner. I tillegg deltar representanter fra fylkesmannen og organisasjoner i Akershus. Tinget møtes en gang i året.