1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Statens overordnede mål for idrett og fysisk aktivitet sammenfattes i visjonen "idrett og fysisk aktivitet for alle".

Om ordningen

Statens overordnede mål for idrett og fysisk aktivitet sammenfattes i visjonen "idrett og fysisk aktivitet for alle". Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Spillemidler er overskuddet av ulike spill som administreres og drives av Norsk Tipping. Fylkeskommunene forvalter ordningen på vegne av staten. Midlene blir fordelt fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene. Fordelingen til fylkene behandles av Kongen i Statsråd hvert år like før 1. mai.

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler er statens viktigste virkemiddel for å nå dette målet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger.

Det er to søknadsgrupper i denne ordningen.

 • Ordinære anlegg
 • Nærmiljøanlegg

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m. v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer.

Ordningen reguleres av «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet», som oppdateres årlig. (Heretter kalt «Bestemmelsene»). Denne finnes på kulturdepartementets side www.anleggsregisteret.no.  Foruten «Bestemmelsene» og søknadsportal finner du også aktuelle skjema, publikasjoner, veiledninger for ulike typer idrettsanlegg og informasjon om nettsiden www.godeidrettsanlegg.no

Den som skal søke om spillemidler er pliktig til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene, som regulerer ordningen i detalj.

Ordinære anlegg

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Ordinære anlegg er primært anlegg for organisert idrett, men omfatter også anlegg for friluftsliv, som f.eks. dagsturhytter, turveier, tur-/skiløyper og turstier.

Eksempler på tilskuddsberettigede ordinære anlegg er aktivitetssaler, anlegg for basket, dans, fotball, fritiidrett, golf, hestesport, is- og skøyteanlegg, klatring, kart mm.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er anlegg for utendørs egenorganisert aktivitet, primært rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år. Nærmiljøanlegg kan i hovedsak ikke disponeres til organisert aktivitet og skal hovedsakelig lokaliseres i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.

Eksempler på tilskuddsberettigede nærmiljøanlegg er flerbruksanlegg inntil 2400 m², ballbinge eller turvei/tursti lengre enn 500m.

Se bestemmelsene for utfyllende liste over tilskuddsberettigede anlegg.

Hvem kan søke?

 • Søkere er fortrinnsvis kommuner og idrettslag/organisasjonsledd under Norges idrettsforbund.
 • I tillegg kan enkelte friluftsorganisasjoner søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
 • Velforeninger kan søke på ordningen for nærmiljøanlegg.
 • Søknader fra enkelte andre kan også godtas etter departementets godkjenning av lagets vedtekter.
 • Hvilke andre som kan godkjennes er beskrevet under bestemmelsenes punkt «Krav til søker».

Vær oppmerksom på at det er litt ulike krav for søknader på ordinære anlegg og for søknader på nærmiljøanlegg.

Alle søkere må være registret i enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer.

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, gi dispensasjon fra dette kravet.

Kriterier

Det kan søkes om tilskudd til

 • bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.
 • kjøp og/eller innredning av eksisterende anlegg.

Tilskuddene er knyttet direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggselementer, f.eks. garderober, lys mv.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer.

Vedlegg til søknad

Det er omfattende krav til vedlegg for denne ordningen. Du må beregne god tid til å framskaffe all dokumentasjon og du bør gå igjennom retningslinjer for ordning før du søker. For enkelte anlegg kan det kreves dokumentasjon som er avhengig av saksbehandlingstid hos kommune, fylkesmann eller kulturdepartement. Det er et krav om skriftlig avtale om rett til bruk av grunn. I enkelte tilfeller må slike avtaler også tinglyses. Dette er i mange tilfeller en tidkrevende prosess. Med «god tid» menes her minst to måneder før søknaden skal oversendes kommunen

Skilting og merking av eksisterende turveier/stier er unntatt krav om både kommunal plan og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Se «krav til vedlegg» i «Bestemmelsene».

Behandling av søknaden

Søknaden behandles først av den kommunen hvor anlegget ligger/skal ligge. Kommunen oversender så søknaden til Akershus fylkeskommune, som behandler alle søknadene og fordeler midlene.

Spillemidlene fordeles av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Søkere får brev med svar på søknaden innen 1. juli. I Akershus blir søknader prioritert etter føringer vedtatt i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som ble vedtatt på slutten av 2016.

Du kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket. Les mer om dette i «Bestemmelsene».

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Tilskuddsordningen er etablert i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Søknadsfrist

Kommunene setter egne frister, men den er senest 15. oktober. Noen kommuner kan ha vesentlig tidligere frist, enkelte så tidlig som i juni. Undersøk hvilken frist som gjelder for kommunen ditt anlegg skal ligge i. Kommunenes frist for å ha saksbehandlet og oversendt søknaden til fylkeskommunen er 15. januar.

Søknadsskjema

Søknaden skal fremmes gjennom skjema på www.anleggsregisteret.no.

Alle som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og være tildelt et organisasjonsnummer. Du må logge på søknadsskjemaet med bruk av ID-porten, som er en innloggingsløsning til tjenester fra det offentlige.

Søknaden går automatisk til den kommunen der anlegget ligger/skal ligge.

Ta kontakt med kommunen ved oppstart av søknadsarbeidet for veiledning. Du bør kontakte kommunen i god tid, helst tidlig på våren.

Rapportering

For de prosjektene som får tildeling, skal det sendes inn regnskap før de siste midlene blir utbetalt. Skjema for regnskapssammendrag på www.anleggsregisteret.no skal brukes. 

Regnskapssammendrag og anmodning om sluttutbetaling sendes kommunen. Les mer i bestemmelsene, samt i tilsagnsbrev.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet