1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen

Akershus fylkeskommune har iverksatt et program for støtte til drift av hydrogenstasjoner.

Midlertidig stans i behandling av søknader om driftsstøtte

Fylkeskommunen vil inntil videre ikke behandle søknader om støtte til hydrogenfyllestasjoner, eller tildele midler til hydrogenprosjekter som følge av den oppståtte situasjonen ved hydrogenstasjonen i Sandvika.

Når undersøkelsene av årsaksforholdene er utredet, og det ikke her fremkommer informasjon som er til hinder for drift av hydrogenstasjoner, vil søknaden bli behandlet.

Midlertidig stans i behandling av søknader gjelder for alle tilskuddsordninger for hydrogen. 

Om ordningen

Akershus fylkeskommune har iverksatt et program for støtte til drift av hydrogenstasjoner. Programmet gjelder til 1. august 2022.

Maksimal ramme for ordningen er kr 5 millioner kr pr år.

Det kan bevilges støtte på 1 mill kroner årlig pr stasjon i en 3-års periode for stasjoner med en leveringskapasitet på minst 200 kg per dag. For mindre stasjoner vil støtten bli redusert til 750.000 kr.

Hvem kan søke

Bedrifter som driver fyllestasjon for hydrogen i Akershus.

Tildelingskriterier

Følgende kriterier og retningslinjer gjelder for støtteordningen til drift av stasjoner:

 • Mottakerne skal tilby hydrogen til sluttbrukere til markedspris på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag.
 • Det kan tildeles støtte til både nye og eksisterende stasjoner.
 • De støtteberettigede kostnadene er driftskostnader som er direkte forbundet med driften av hydrogenstasjonen.
 • Ordningen skal være nøytral med hensyn til ulike teknologiske løsninger på stasjonene
 • Mottakere må forplikte seg til aktivt å drive fyllestasjonene som støtten ytes til.
 • Støtten skal dekke tap på drift av stasjonen. Overskudd i driften på mer enn 10% årlig i tilskuddsperioden kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.

Se også retningslinjer for ordningen (pdf)

Slik søker du

Søknadsskjema sendes til Akershus fylkeskommune på e-post post@afk.no eller per post:

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo

Krav til søknad

Sammen med søknad skal søker vedlegge:

 1. Regnskap og årsmelding for siste regnskapsår
 2. Driftsbudsjett for stasjonen i 3 år

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist

Behandling av søknaden

Tildelingen av støtte vil skje fortløpende. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Bedriftene som mottar tilskudd til drift er forpliktet til å rapportere årlig i tildelingsperioden pr 30. juni på eget rapporteringsskjema tilpasset denne ordningen. Rapporteringen skal inneholde følgende:

 1. Antall fyllinger på stasjonen og fylt hydrogenmengde (kg) summert for perioden
 2. Driftsavvik og nedetid for fyllepunktet med angitt årsak summert for perioden
 3. Godkjent årsregnskap for virksomheten siste regnskapsår
 4. Driftsregnskap for stasjonen siste regnskapsår

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet