1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til vilttiltak

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt.

Om ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt.

Tilskuddsordningen er statlig, finansiert over statsbudsjettet kap. 1425 post 71. Årlig tildeling til Akershus avhenger av rammen gitt i statsbudsjettet, men har tidligere ligget på ca. 200.000 kr. Her kan du se hvem som mottok midler i 2016.

Hvem kan søke?

Målgruppe for ordningen er lag og organisasjoner, og i visse tilfelle institusjoner, kommuner og privatpersoner o.l)

Tildelingskriterier

Tiltak som kan få tilskudd er:

  • Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter.
  • Kartlegging av viltressursene/viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
  • Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
  • Iverksetting av tiltak der formålet er bedre bestandsoversyn.
  • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd.
  • Deltakelse i rettshavernes driftsplanarbeid.
  • Andre særlig prioriterte viltformål.

Søknader om tilskudd til tiltak som er forankret som del av en plan vil bli prioritert.

Informasjon om søknad

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknader om høstbare viltarter, unntatt villrein, grågås og kortnebbgås, skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres.

Søknader om ikke høstbare viltarter og villrein, grågås og kortnebbgås skal adresseres til fylkesmannen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres.

Søknader fra sentralorganer i landsdekkende organisasjoner skal adresseres til Miljødirektoratet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. januar hvert år.

Behandling av søknaden

Søknaden behandles innen 31. mai 2017. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med revisjonsbekreftet regnskap, bilag og eventuelt foto.

Rapport sendes gjennom Miljødirektoratets søknadssenter.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn relevant dokumentasjon.

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, f. eks på hjemmesider, brosjyrer, postere m.m. Du kan laste ned vår grafiske profil her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet